واژگان کتاب امریکن انگلیش فایل 3

واژگان کتاب امریکن انگلیش فایل 3

American English File 3


در این بخش، واژگان کتاب امریکن انگلیش فایل 3 (American English File 3) در 10 درس قابل دسترسی است.

درس 1

Lesson 1
زمان مطالعه: 30 دقیقه تعداد لغات: 122

درس 2

Lesson 2
زمان مطالعه: 19 دقیقه تعداد لغات: 76

درس 3

Lesson 3
زمان مطالعه: 23 دقیقه تعداد لغات: 94

درس 4

Lesson 4
زمان مطالعه: 9 دقیقه تعداد لغات: 39

درس 5

Lesson 5
زمان مطالعه: 19 دقیقه تعداد لغات: 78

درس 6

Lesson 6
زمان مطالعه: 22 دقیقه تعداد لغات: 89

درس 7

Lesson 7
زمان مطالعه: 23 دقیقه تعداد لغات: 95

درس 8

Lesson 8
زمان مطالعه: 22 دقیقه تعداد لغات: 91

درس 9

Lesson 9
زمان مطالعه: 15 دقیقه تعداد لغات: 63

درس 10

Lesson 10
زمان مطالعه: 7 دقیقه تعداد لغات: 29