واژگان کتاب امریکن انگلیش فایل - استارتر

واژگان کتاب امریکن انگلیش فایل - استارتر

American English File - Starter


در این بخش، واژگان کتاب امریکن انگلیش فایل - استارتر (American English File - Starter) در 12 درس قابل دسترسی است.

درس 1

Lesson 1
زمان مطالعه: 22 دقیقه تعداد لغات: 89

درس 2

Lesson 2
زمان مطالعه: 17 دقیقه تعداد لغات: 71

درس 3

Lesson 3
زمان مطالعه: 9 دقیقه تعداد لغات: 37

درس 4

Lesson 4
زمان مطالعه: 14 دقیقه تعداد لغات: 56

درس 5

Lesson 5
زمان مطالعه: 14 دقیقه تعداد لغات: 57

درس 6

Lesson 6
زمان مطالعه: 15 دقیقه تعداد لغات: 62

درس 7

Lesson 7
زمان مطالعه: 22 دقیقه تعداد لغات: 90

درس 8

Lesson 8
زمان مطالعه: 9 دقیقه تعداد لغات: 36

درس 9

Lesson 9
زمان مطالعه: 15 دقیقه تعداد لغات: 61

درس 10

Lesson 10
زمان مطالعه: 5 دقیقه تعداد لغات: 23

درس 11

Lesson 11
زمان مطالعه: 12 دقیقه تعداد لغات: 50

درس 12

Lesson 12
زمان مطالعه: 6 دقیقه تعداد لغات: 26