واژگان کتاب امریکن انگلیش فایل 1

واژگان کتاب امریکن انگلیش فایل 1

American English File 1


در این بخش، واژگان کتاب امریکن انگلیش فایل 1 (American English File 1) در 12 درس قابل دسترسی است.

درس 1

Lesson 1
زمان مطالعه: 51 دقیقه تعداد لغات: 207

درس 2

Lesson 2
زمان مطالعه: 33 دقیقه تعداد لغات: 133

درس 3

Lesson 3
زمان مطالعه: 31 دقیقه تعداد لغات: 124

درس 4

Lesson 4
زمان مطالعه: 25 دقیقه تعداد لغات: 100

درس 5

Lesson 5
زمان مطالعه: 20 دقیقه تعداد لغات: 80

درس 6

Lesson 6
زمان مطالعه: 19 دقیقه تعداد لغات: 77

درس 7

Lesson 7
زمان مطالعه: 15 دقیقه تعداد لغات: 63

درس 8

Lesson 8
زمان مطالعه: 20 دقیقه تعداد لغات: 80

درس 9

Lesson 9
زمان مطالعه: 28 دقیقه تعداد لغات: 112

درس 10

Lesson 10
زمان مطالعه: 13 دقیقه تعداد لغات: 54

درس 11

Lesson 11
زمان مطالعه: 13 دقیقه تعداد لغات: 52

درس 12

Lesson 12
زمان مطالعه: 6 دقیقه تعداد لغات: 27
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان