واژگان کتاب زبان انگلیسی پایه یازدهم (Vision 2)

واژگان کتاب زبان انگلیسی پایه یازدهم (Vision 2)

11th grade English book (Vision 2)


در این بخش، واژگان کتاب زبان انگلیسی پایه یازدهم ((11th grade English book (Vision 2) در 3 درس قابل دسترسی است.

درس 1

lesson 1
زمان مطالعه: 43 دقیقه تعداد لغات: 173

درس 2

lesson 2
زمان مطالعه: 44 دقیقه تعداد لغات: 177

درس 3

lesson 3
زمان مطالعه: 31 دقیقه تعداد لغات: 127