واژگان کتاب زبان انگلیسی پایه دهم (Vision 1)

واژگان کتاب زبان انگلیسی پایه دهم (Vision 1)

10th grade English book (Vision 1)


در این بخش، واژگان کتاب زبان انگلیسی پایه دهم ((10th grade English book (Vision 1) در 4 درس قابل دسترسی است.

درس 1

lesson 1
زمان مطالعه: 20 دقیقه تعداد لغات: 83

درس 2

lesson 2
زمان مطالعه: 29 دقیقه تعداد لغات: 118

درس 3

lesson 3
زمان مطالعه: 23 دقیقه تعداد لغات: 93

درس 4

lesson 4
زمان مطالعه: 24 دقیقه تعداد لغات: 98