واژگان کتاب زبان انگلیسی پایه هشتم (Prospect 2)

واژگان کتاب زبان انگلیسی پایه هشتم (Prospect 2)

8th grade English book (Prospect 2)


در این بخش، واژگان کتاب زبان انگلیسی پایه هشتم ((8th grade English book (Prospect 2) در 7 درس قابل دسترسی است.

درس 1

lesson 1
زمان مطالعه: 12 دقیقه تعداد لغات: 51

درس 2

lesson 2
زمان مطالعه: 10 دقیقه تعداد لغات: 41

درس 3

lesson 3
زمان مطالعه: 13 دقیقه تعداد لغات: 55

درس 4

lesson 4
زمان مطالعه: 12 دقیقه تعداد لغات: 51

درس 5

lesson 5
زمان مطالعه: 13 دقیقه تعداد لغات: 54

درس 6

lesson 6
زمان مطالعه: 13 دقیقه تعداد لغات: 53

درس 7

lesson 7
زمان مطالعه: 8 دقیقه تعداد لغات: 35