واژگان ابتدایی زبان انگلیسی

واژگان ابتدایی زبان انگلیسی

Basic English Vocabulary


این بخش شامل یک مجموعه دسته‌بندی شده از واژگان ضروری و ابتدایی زبان انگلیسی است که دانستن آن برای هر زبان‌آموزی الزامی است.

احوال‌پرسی و کلمات ابتدایی

Greetings and basics
زمان مطالعه: 4 دقیقه تعداد لغات: 19

اعداد

Numbers
زمان مطالعه: 7 دقیقه تعداد لغات: 29

رنگ‌ها

Colors
زمان مطالعه: 3 دقیقه تعداد لغات: 14

زمان

Time
زمان مطالعه: 5 دقیقه تعداد لغات: 20

ماه‌ها و فصل‌ها

Months and seasons
زمان مطالعه: 4 دقیقه تعداد لغات: 18

مقدار و تعداد

Amount and quantity
زمان مطالعه: 5 دقیقه تعداد لغات: 23

متضادها

Opposites
زمان مطالعه: 6 دقیقه تعداد لغات: 26

افعال فعالیت‌های روزمره

Verbs of everyday activities
زمان مطالعه: 4 دقیقه تعداد لغات: 18

افعال حسی و ذهنی

Verbs of Sense and mind
زمان مطالعه: 5 دقیقه تعداد لغات: 20

افعال حرکتی

Verbs of action
زمان مطالعه: 4 دقیقه تعداد لغات: 18

خانواده

Family
زمان مطالعه: 3 دقیقه تعداد لغات: 15

توصیف افراد

Describing people
زمان مطالعه: 5 دقیقه تعداد لغات: 21

بدن

Body
زمان مطالعه: 7 دقیقه تعداد لغات: 28

خانه

House
زمان مطالعه: 4 دقیقه تعداد لغات: 19

لوازم خانه

Household objects
زمان مطالعه: 5 دقیقه تعداد لغات: 22

لوازم روزمره

Everyday objects
زمان مطالعه: 4 دقیقه تعداد لغات: 19

غذا 1

Food 1
زمان مطالعه: 6 دقیقه تعداد لغات: 25

غذا 2

Food 2
زمان مطالعه: 6 دقیقه تعداد لغات: 25

آب‌وهوا و طبیعت

Weather and nature
زمان مطالعه: 6 دقیقه تعداد لغات: 24

حیوانات

Animals
زمان مطالعه: 6 دقیقه تعداد لغات: 24

لباس‌ها

Clothes
زمان مطالعه: 6 دقیقه تعداد لغات: 24

تحصیلات

Education
زمان مطالعه: 7 دقیقه تعداد لغات: 28

مشاغل

Jobs
زمان مطالعه: 8 دقیقه تعداد لغات: 33

در شهر

In the city
زمان مطالعه: 6 دقیقه تعداد لغات: 24

اوقات فراغت

Leisure
زمان مطالعه: 4 دقیقه تعداد لغات: 19
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان