واژگان کتاب واژگان کاربردی - آکادمیک

واژگان کتاب واژگان کاربردی - آکادمیک

Vocabulary in Use - Academic


در این بخش، واژگان کتاب واژگان کاربردی - آکادمیک (Vocabulary in Use - Academic) به صورت دسته‌بندی شده قابل دسترسی است.

خصوصیات زبان آکادمیک

What is special about academic English?
زمان مطالعه: 11 دقیقه تعداد لغات: 44

اسامی کلیدی

Key nouns
زمان مطالعه: 6 دقیقه تعداد لغات: 25

افعال کلیدی

Key verbs
زمان مطالعه: 10 دقیقه تعداد لغات: 42

صفات کلیدی

Key adjectives
زمان مطالعه: 5 دقیقه تعداد لغات: 22

قیدهای کلیدی

Key adverbs
زمان مطالعه: 10 دقیقه تعداد لغات: 40

افعال عبارتی آکادمیک

Phrasal verbs in academic English
زمان مطالعه: 4 دقیقه تعداد لغات: 18

عبارات کمیتی کلیدی

Key quantifying expressions
زمان مطالعه: 9 دقیقه تعداد لغات: 37

لغات با چندین معانی

Words with several meanings
زمان مطالعه: 4 دقیقه تعداد لغات: 18

استعارات و اصطلاحات

Metaphors and idioms
زمان مطالعه: 8 دقیقه تعداد لغات: 32

اسامی و لغات هم‌آیند آن‌ها

Nouns and the words they combine with
زمان مطالعه: 14 دقیقه تعداد لغات: 58

ترکیبات صفت و اسمی

Adjective and noun combinations
زمان مطالعه: 5 دقیقه تعداد لغات: 22

افعال و لغات هم‌آیند آن‌ها

Verbs and the words they combine with
زمان مطالعه: 16 دقیقه تعداد لغات: 64

‌عبارات حرف اضافه‌ای

Prepositional phrases
زمان مطالعه: 8 دقیقه تعداد لغات: 33

افعال و حروف اضافه

Verbs and prepositions
زمان مطالعه: 9 دقیقه تعداد لغات: 38

اسامی و حروف اضافه

Nouns and prepositions
زمان مطالعه: 15 دقیقه تعداد لغات: 60

عبارات ثابت

Fixed expressions
زمان مطالعه: 7 دقیقه تعداد لغات: 30

درخواست‌ها و فرم‌های درخواست

Applications and application forms
زمان مطالعه: 6 دقیقه تعداد لغات: 27

دانشگاه: سیستم آموزشی بریتانیا

College and university: the UK system
زمان مطالعه: 8 دقیقه تعداد لغات: 32

مقایسه سیستم‌ آموزشی ایالات متحده با بریتانیا

Systems compared: the US and the UK
زمان مطالعه: 4 دقیقه تعداد لغات: 17

دوره‌های آکادمیک

Academic courses
زمان مطالعه: 8 دقیقه تعداد لغات: 33

عادات و مهارت‌های مطالعه

Study habits and skills
زمان مطالعه: 11 دقیقه تعداد لغات: 44

یادگیری آنلاین

Online learning
زمان مطالعه: 12 دقیقه تعداد لغات: 50

منابع

Sources
زمان مطالعه: 8 دقیقه تعداد لغات: 34

حقایق، شواهد و داده‌ها

Facts, evidence and data
زمان مطالعه: 16 دقیقه تعداد لغات: 67

اعداد

Numbers
زمان مطالعه: 12 دقیقه تعداد لغات: 51

آمار

Statistics
زمان مطالعه: 9 دقیقه تعداد لغات: 38

جداول و نمودارها

Graphs and diagrams
زمان مطالعه: 15 دقیقه تعداد لغات: 60

پول و تحصیلات

Money and education
زمان مطالعه: 9 دقیقه تعداد لغات: 39

زمان

Time
زمان مطالعه: 10 دقیقه تعداد لغات: 43

علت و معلول

Cause and effect
زمان مطالعه: 10 دقیقه تعداد لغات: 43

صحبت در مورد ایده‌ها

Talking about ideas
زمان مطالعه: 8 دقیقه تعداد لغات: 34

ارائه‌ی گزارش

Reporting what others say
زمان مطالعه: 11 دقیقه تعداد لغات: 47

تحلیل نتایج

Analysis of results
زمان مطالعه: 10 دقیقه تعداد لغات: 43

صحبت در باب معانی

Talking about meaning
زمان مطالعه: 9 دقیقه تعداد لغات: 36

اهداف پژوهشی

Research and study aims
زمان مطالعه: 11 دقیقه تعداد لغات: 45

صحبت در مورد دیدگاه‌ها

Talking about points of view
زمان مطالعه: 8 دقیقه تعداد لغات: 33

میزان اطمینان

Degrees of certainty
زمان مطالعه: 7 دقیقه تعداد لغات: 28

بیان استدلال

Presenting an argument
زمان مطالعه: 9 دقیقه تعداد لغات: 37

سامان‌دهی نوشته‌ها

Organizing your writing
زمان مطالعه: 8 دقیقه تعداد لغات: 35

سخنرانی

Making a presentation
زمان مطالعه: 11 دقیقه تعداد لغات: 46

توصیف روش‌های تحقیق

Describing research methods
زمان مطالعه: 16 دقیقه تعداد لغات: 65

طبقه‌بندی

Classifying
زمان مطالعه: 12 دقیقه تعداد لغات: 48

ایجاد ارتباط

Making connections
زمان مطالعه: 8 دقیقه تعداد لغات: 35

مقایسه و تقابل

Comparing and contrasting
زمان مطالعه: 5 دقیقه تعداد لغات: 23

توصیف مشکلات

Describing problems
زمان مطالعه: 9 دقیقه تعداد لغات: 38

توصیف موقعیت‌ها

Describing situations
زمان مطالعه: 7 دقیقه تعداد لغات: 30

فرآیندها و رویه‌ها

Processes and procedures
زمان مطالعه: 8 دقیقه تعداد لغات: 32

توصیف تغییرات

Describing change
زمان مطالعه: 9 دقیقه تعداد لغات: 38

ارزیابی و تاکید

Evaluation and emphasis
زمان مطالعه: 11 دقیقه تعداد لغات: 46

خلاصه و نتیجه‌گیری

Summary and conclusion
زمان مطالعه: 9 دقیقه تعداد لغات: 36