واژگان کتاب اینترچنج 3

واژگان کتاب اینترچنج 3

Interchange - book 3


در این بخش، واژگان کتاب اینترچنج 3 (Interchange - book 3) در 16 درس مجزا قابل دسترسی است.

درس 1

Unit 1
زمان مطالعه: 12 دقیقه تعداد لغات: 51

درس 2

Unit 2
زمان مطالعه: 11 دقیقه تعداد لغات: 47

درس 3

Unit 3
زمان مطالعه: 10 دقیقه تعداد لغات: 42

درس 4

Unit 4
زمان مطالعه: 20 دقیقه تعداد لغات: 81

درس 5

Unit 5
زمان مطالعه: 9 دقیقه تعداد لغات: 39

درس 6

Unit 6
زمان مطالعه: 17 دقیقه تعداد لغات: 69

درس 7

Unit 7
زمان مطالعه: 21 دقیقه تعداد لغات: 86

درس 8

Unit 8
زمان مطالعه: 12 دقیقه تعداد لغات: 48

درس 9

Unit 9
زمان مطالعه: 11 دقیقه تعداد لغات: 45

درس 10

Unit 10
زمان مطالعه: 14 دقیقه تعداد لغات: 59

درس 11

Unit 11
زمان مطالعه: 9 دقیقه تعداد لغات: 38

درس 12

Unit 12
زمان مطالعه: 11 دقیقه تعداد لغات: 46

درس 13

Unit 13
زمان مطالعه: 9 دقیقه تعداد لغات: 39

درس 14

Unit 14
زمان مطالعه: 16 دقیقه تعداد لغات: 66

درس 15

Unit 15
زمان مطالعه: 8 دقیقه تعداد لغات: 33

درس 16

Unit 16
زمان مطالعه: 8 دقیقه تعداد لغات: 32
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان