واژگان کتاب تاچ استون 4

واژگان کتاب تاچ استون 4

Touchstone 4


درس اول - زندگی‌های جالب

Unit 1 - Interesting Lives
زمان مطالعه: 6 دقیقه تعداد لغات: 26

درس دوم - سلایق شخصی

Unit 2 - Personal Tastes
زمان مطالعه: 10 دقیقه تعداد لغات: 43

درس سوم - فرهنگ‌های جهان

Unit 3 - World Cultures
زمان مطالعه: 10 دقیقه تعداد لغات: 42

درس چهارم - معاشرت کردن

Unit 4 - Socializing
زمان مطالعه: 4 دقیقه تعداد لغات: 18

درس پنجم - قانون و نظم

Unit 5 - Law and Order
زمان مطالعه: 15 دقیقه تعداد لغات: 62

درس ششم - وقایع عجیب

Unit 6 - Strange Events
زمان مطالعه: 8 دقیقه تعداد لغات: 34

درس هفتم - حل مسئله

Unit 7 - Problem Solving
زمان مطالعه: 11 دقیقه تعداد لغات: 47

درس هشتم - رفتار

Unit 8 - Behavior
زمان مطالعه: 15 دقیقه تعداد لغات: 62

درس نهم - جهان مادی

Unit 9 - Material World
زمان مطالعه: 7 دقیقه تعداد لغات: 30

درس دهم - شهرت

Unit 10 - Fame
زمان مطالعه: 6 دقیقه تعداد لغات: 25

درس یازدهم - روندها

Unit 11 - Trends
زمان مطالعه: 12 دقیقه تعداد لغات: 50

درس دوازدهم - مشاغل

Unit 12 - Careers
زمان مطالعه: 19 دقیقه تعداد لغات: 76