واژگان کتاب تاچ استون 3

واژگان کتاب تاچ استون 3

Touchstone 3


درس اول - آنگونه که هستیم

Unit 1 - The Way We Are
زمان مطالعه: 13 دقیقه تعداد لغات: 54

درس دوم - تجارب

Unit 2 - Experiences
زمان مطالعه: 3 دقیقه تعداد لغات: 13

درس سوم - شگفتی‌های جهان

Unit 3 - Wonders of the World
زمان مطالعه: 8 دقیقه تعداد لغات: 32

درس چهارم - زندگی خانوادگی

Unit 4 - Family Life
زمان مطالعه: 9 دقیقه تعداد لغات: 36

درس پنجم - انتخاب‌های غذایی

Unit 5 - Food Choices
زمان مطالعه: 14 دقیقه تعداد لغات: 56

درس ششم - مدیریت زندگی

Unit 6 - Managing Life
زمان مطالعه: 7 دقیقه تعداد لغات: 29

درس هفتم - روابط

Unit 7 - Relationships
زمان مطالعه: 5 دقیقه تعداد لغات: 21

درس هشتم - چه می‌شد اگر؟

Unit 8 - What if?
زمان مطالعه: 7 دقیقه تعداد لغات: 29

درس نهم - خوره تکنولوژی؟

Unit 9 - Tech Savvy?
زمان مطالعه: 8 دقیقه تعداد لغات: 32

درس دهم - چه خبر؟

Unit 10 - What's Up?
زمان مطالعه: 8 دقیقه تعداد لغات: 35

درس یازدهم - تصورات

Unit 11 - Impressions
زمان مطالعه: 9 دقیقه تعداد لغات: 36

درس دوازدهم - در اخبار

Unit 12 - In the News
زمان مطالعه: 7 دقیقه تعداد لغات: 31