واژگان کتاب چهار هزار واژه ضروری انگلیسی - 2

واژگان کتاب چهار هزار واژه ضروری انگلیسی - 2

4000 Essential English Words 2


فصل اول

Unit 1
زمان مطالعه: 5 دقیقه تعداد لغات: 20

فصل دوم

Unit 2
زمان مطالعه: 4 دقیقه تعداد لغات: 19

فصل سوم

Unit 3
زمان مطالعه: 5 دقیقه تعداد لغات: 20

فصل چهارم

Unit 4
زمان مطالعه: 5 دقیقه تعداد لغات: 20

فصل پنجم

Unit 5
زمان مطالعه: 5 دقیقه تعداد لغات: 20

فصل ششم

Unit 6
زمان مطالعه: 5 دقیقه تعداد لغات: 20

فصل هفتم

Unit 7
زمان مطالعه: 4 دقیقه تعداد لغات: 19

فصل هشتم

Unit 8
زمان مطالعه: 5 دقیقه تعداد لغات: 20

فصل نهم

Unit 9
زمان مطالعه: 5 دقیقه تعداد لغات: 20

فصل دهم

Unit 10
زمان مطالعه: 5 دقیقه تعداد لغات: 20

فصل یازدهم

Unit 11
زمان مطالعه: 5 دقیقه تعداد لغات: 20

فصل دوازدهم

Unit 12
زمان مطالعه: 5 دقیقه تعداد لغات: 20

فصل سیزدهم

Unit 13
زمان مطالعه: 9 دقیقه تعداد لغات: 38

فصل چهاردهم

Unit 14
زمان مطالعه: 5 دقیقه تعداد لغات: 20

فصل پانزدهم

Unit 15
زمان مطالعه: 5 دقیقه تعداد لغات: 20

فصل شانزدهم

Unit 16
زمان مطالعه: 5 دقیقه تعداد لغات: 20

فصل هفدهم

Unit 17
زمان مطالعه: 5 دقیقه تعداد لغات: 20

فصل هجدهم

Unit 18
زمان مطالعه: 5 دقیقه تعداد لغات: 20

فصل نوزدهم

Unit 19
زمان مطالعه: 5 دقیقه تعداد لغات: 20

فصل بیستم

Unit 20
زمان مطالعه: 7 دقیقه تعداد لغات: 31

فصل بیست و یکم

Unit 21
زمان مطالعه: 5 دقیقه تعداد لغات: 20

فصل بیست و دوم

Unit 22
زمان مطالعه: 4 دقیقه تعداد لغات: 19

فصل بیست و سوم

Unit 23
زمان مطالعه: 5 دقیقه تعداد لغات: 20

فصل بیست و چهارم

Unit 24
زمان مطالعه: 4 دقیقه تعداد لغات: 19

فصل بیست و پنجم

Unit 25
زمان مطالعه: 5 دقیقه تعداد لغات: 20

فصل بیست و ششم

Unit 26
زمان مطالعه: 5 دقیقه تعداد لغات: 20

فصل بیست و هفتم

Unit 27
زمان مطالعه: 5 دقیقه تعداد لغات: 20

فصل بیست و هشتم

Unit 28
زمان مطالعه: 5 دقیقه تعداد لغات: 20

فصل بیست و نهم

Unit 29
زمان مطالعه: 4 دقیقه تعداد لغات: 18

فصل سی‌ام

Unit 30
زمان مطالعه: 5 دقیقه تعداد لغات: 20

ضمیمه - جهان

Appendix - The World
زمان مطالعه: 7 دقیقه تعداد لغات: 30

ضمیمه - منظومه شمسی

Appendix - solar system
زمان مطالعه: 2 دقیقه تعداد لغات: 9

ضمیمه - اشکال هندسی

Appendix - Shapes
زمان مطالعه: 3 دقیقه تعداد لغات: 12

ضمیمه - واحد اندازه‌گیری وزن و طول

Appendix - Weights & Measures
زمان مطالعه: 4 دقیقه تعداد لغات: 16

ضمیمه - لباس‌ها

Appendix - Clothes
زمان مطالعه: 10 دقیقه تعداد لغات: 41