واژگان کتاب چهار هزار واژه ضروری انگلیسی - 1

واژگان کتاب چهار هزار واژه ضروری انگلیسی - 1

4000 Essential English Words 1


فصل اول

Unit 1
زمان مطالعه: 5 دقیقه تعداد لغات: 20

فصل دوم

Unit 2
زمان مطالعه: 5 دقیقه تعداد لغات: 20

فصل سوم

Unit 3
زمان مطالعه: 5 دقیقه تعداد لغات: 20

فصل چهارم

Unit 4
زمان مطالعه: 4 دقیقه تعداد لغات: 18

فصل پنجم

Unit 5
زمان مطالعه: 5 دقیقه تعداد لغات: 20

فصل ششم

Unit 6
زمان مطالعه: 5 دقیقه تعداد لغات: 20

فصل هفتم

Unit 7
زمان مطالعه: 5 دقیقه تعداد لغات: 21

فصل هشتم

Unit 8
زمان مطالعه: 4 دقیقه تعداد لغات: 19

فصل نهم

Unit 9
زمان مطالعه: 5 دقیقه تعداد لغات: 20

فصل دهم

Unit 10
زمان مطالعه: 5 دقیقه تعداد لغات: 20

فصل یازدهم

Unit 11
زمان مطالعه: 5 دقیقه تعداد لغات: 20

فصل دوازدهم

Unit 12
زمان مطالعه: 5 دقیقه تعداد لغات: 20

فصل سیزدهم

Unit 13
زمان مطالعه: 5 دقیقه تعداد لغات: 20

فصل چهاردهم

Unit 14
زمان مطالعه: 5 دقیقه تعداد لغات: 20

فصل پانزدهم

Unit 15
زمان مطالعه: 4 دقیقه تعداد لغات: 19

فصل شانزدهم

Unit 16
زمان مطالعه: 5 دقیقه تعداد لغات: 20

فصل هفدهم

Unit 17
زمان مطالعه: 5 دقیقه تعداد لغات: 20

فصل هجدهم

Unit 18
زمان مطالعه: 5 دقیقه تعداد لغات: 20

فصل نوزدهم

Unit 19
زمان مطالعه: 5 دقیقه تعداد لغات: 20

فصل بیستم

Unit 20
زمان مطالعه: 5 دقیقه تعداد لغات: 20

فصل بیست و یکم

Unit 21
زمان مطالعه: 5 دقیقه تعداد لغات: 20

فصل بیست و دوم

Unit 22
زمان مطالعه: 4 دقیقه تعداد لغات: 18

فصل بیست و سوم

Unit 23
زمان مطالعه: 5 دقیقه تعداد لغات: 20

درس بیست و چهارم

Unit 24
زمان مطالعه: 5 دقیقه تعداد لغات: 20

فصل بیست و پنجم

Unit 25
زمان مطالعه: 5 دقیقه تعداد لغات: 20

فصل بیست و ششم

Unit 26
زمان مطالعه: 5 دقیقه تعداد لغات: 20

فصل بیست و هفتم

Unit 27
زمان مطالعه: 5 دقیقه تعداد لغات: 20

فصل بیست و هشتم

Unit 28
زمان مطالعه: 5 دقیقه تعداد لغات: 20

فصل بیست و نهم

Unit 29
زمان مطالعه: 5 دقیقه تعداد لغات: 20

فصل سی‌ام

Unit 30
زمان مطالعه: 5 دقیقه تعداد لغات: 20

ضمیمه - اعداد

Appendix - Numbers
زمان مطالعه: 18 دقیقه تعداد لغات: 75

ضمیمه - بدن انسان

Appendix - The Human Body
زمان مطالعه: 13 دقیقه تعداد لغات: 52

ضمیمه - خانواده

Appendix - Family
زمان مطالعه: 5 دقیقه تعداد لغات: 20

ضمیمه - رنگ‌ها

Appendix - Colors
زمان مطالعه: 3 دقیقه تعداد لغات: 15