واژگان کتاب تاچ استون 2

واژگان کتاب تاچ استون 2

Touchstone 2


درس اول - دوست پیدا کردن

Unit 1 - Making Friends
زمان مطالعه: 10 دقیقه تعداد لغات: 41

درس دوم - علایق

Unit 2 - Interests
زمان مطالعه: 14 دقیقه تعداد لغات: 57

درس سوم - سلامت

Unit 3 - Health
زمان مطالعه: 6 دقیقه تعداد لغات: 26

درس چهارم - جشن‌ها

Unit 4 - Celebrations
زمان مطالعه: 13 دقیقه تعداد لغات: 55

درس پنجم - بزرگ شدن

Unit 5 - Growing Up
زمان مطالعه: 8 دقیقه تعداد لغات: 35

درس ششم - اطراف شهر

Unit 6 - Around Town
زمان مطالعه: 6 دقیقه تعداد لغات: 25

درس هفتم - سفر رفتن

Unit 7 - Going Away
زمان مطالعه: 7 دقیقه تعداد لغات: 30

درس هشتم - در خانه

Unit 8 - At home
زمان مطالعه: 9 دقیقه تعداد لغات: 39

درس نهم - اتفاق پیش می‌آید

Unit 9 - Things Happen
زمان مطالعه: 9 دقیقه تعداد لغات: 36

درس دهم - ارتباطات

Unit 10 - Communication
زمان مطالعه: 5 دقیقه تعداد لغات: 20

درس یازدهم - ظواهر

Unit 11 - Appearances
زمان مطالعه: 7 دقیقه تعداد لغات: 30

درس دوازدهم - نگاهی به آینده

Unit 12 - Looking Ahead
زمان مطالعه: 7 دقیقه تعداد لغات: 30