واژگان کتاب فور کرنرز 4

واژگان کتاب فور کرنرز 4

Four Corners 4


درس اول - اخبار

Unit 1 - The News
زمان مطالعه: 6 دقیقه تعداد لغات: 26

درس دوم - مکاتبه

Unit 2 - Communicating
زمان مطالعه: 9 دقیقه تعداد لغات: 37

درس سوم - غذا

Unit 3 - Food
زمان مطالعه: 5 دقیقه تعداد لغات: 23

درس چهارم - رفتار

Unit 4 - Behavior
زمان مطالعه: 8 دقیقه تعداد لغات: 35

درس پنجم - سفر و گردشگری

Unit 5 - Travel and Tourism
زمان مطالعه: 6 دقیقه تعداد لغات: 25

درس ششم - آنگونه که هستیم

Unit 6 - The Way We Are
زمان مطالعه: 6 دقیقه تعداد لغات: 25

درس هفتم - روش‌های فکر کردن

Unit 7 - New Ways of Thinking
زمان مطالعه: 8 دقیقه تعداد لغات: 35

درس هشتم - درس‌های زندگی

Unit 8 - Lessons in Life
زمان مطالعه: 5 دقیقه تعداد لغات: 23

درس نهم - قادر به توضیح آن هستی؟

Unit 9 - Can You Explain It?
زمان مطالعه: 6 دقیقه تعداد لغات: 25

درس دهم - دیدگاه‌ها

Unit 10 - Perspectives
زمان مطالعه: 5 دقیقه تعداد لغات: 20

درس یازدهم - جهان واقعی

Unit 11 - The Real World
زمان مطالعه: 12 دقیقه تعداد لغات: 49

درس دوازدهم - پیدا کردن راه حل

Unit 12 - Finding Solutions
زمان مطالعه: 11 دقیقه تعداد لغات: 44