واژگان کتاب فور کرنرز 3

واژگان کتاب فور کرنرز 3

Four Corners 3


درس اول - آموزش

Unit 1 - Education
زمان مطالعه: 7 دقیقه تعداد لغات: 30

درس دوم - داستان‌های شخصی

Unit 2 - Personal Stories
زمان مطالعه: 8 دقیقه تعداد لغات: 34

درس سوم - سبک و مد

Unit 3 - Style and Fashion
زمان مطالعه: 6 دقیقه تعداد لغات: 27

درس چهارم - زندگی‌های جالب

Unit 4 - Interesting Lives
زمان مطالعه: 6 دقیقه تعداد لغات: 25

درس پنجم - جهان ما

Unit 5 - Our World
زمان مطالعه: 5 دقیقه تعداد لغات: 22

درس ششم - مدیریت زمان

Unit 6 - Organizing Your Time
زمان مطالعه: 7 دقیقه تعداد لغات: 29

درس هفتم - شخصیت‌ها

Unit 7 - Personalities
زمان مطالعه: 8 دقیقه تعداد لغات: 33

درس هشتم - محیط زیست

Unit 8 - Environment
زمان مطالعه: 7 دقیقه تعداد لغات: 28

درس نهم - روابط

Unit 9 - Relationships
زمان مطالعه: 5 دقیقه تعداد لغات: 20

درس دهم - زندگی کردن

Unit 10 - Living Your Life
زمان مطالعه: 9 دقیقه تعداد لغات: 37

درس یازدهم - موسیقی

Unit 11 - Music
زمان مطالعه: 5 دقیقه تعداد لغات: 22

درس دوازدهم - در تعطیلات

Unit 12 - On Vacation
زمان مطالعه: 7 دقیقه تعداد لغات: 30