واژگان کتاب فور کرنرز 2

واژگان کتاب فور کرنرز 2

Four Corners 2


درس مقدماتی

Welcome
زمان مطالعه: 5 دقیقه تعداد لغات: 23

درس اول - علایق من

Unit 1 - My Interests
زمان مطالعه: 6 دقیقه تعداد لغات: 26

درس دوم - توصیفات

Unit 2 - Descriptions
زمان مطالعه: 9 دقیقه تعداد لغات: 37

درس سوم - باران و آفتاب

Unit 3 - Rain or Shine
زمان مطالعه: 10 دقیقه تعداد لغات: 42

درس چهارم - زندگی در خانه

Unit 4 - Life at Home
زمان مطالعه: 12 دقیقه تعداد لغات: 51

درس پنجم - سلامت

Unit 5 - Health
زمان مطالعه: 15 دقیقه تعداد لغات: 62

درس ششم - تلویزیون چه برنامه‌ای دارد؟

Unit 6 - What's on TV?
زمان مطالعه: 8 دقیقه تعداد لغات: 32

درس هفتم - خرید

Unit 7 - Shopping
زمان مطالعه: 9 دقیقه تعداد لغات: 36

درس هشتم - تفریح در شهر

Unit 8 - Fun in the City
زمان مطالعه: 6 دقیقه تعداد لغات: 27

درس نهم - مردم

Unit 9 - People
زمان مطالعه: 7 دقیقه تعداد لغات: 29

درس دهم - در رستوران

Unit 10 - In a Restaurant
زمان مطالعه: 8 دقیقه تعداد لغات: 34

درس یازدهم - سرگرمی

Unit 11 - Entertainment
زمان مطالعه: 6 دقیقه تعداد لغات: 27

درس دوازدهم - زمانی برای تغییر

Unit 12 - Time for a Change
زمان مطالعه: 8 دقیقه تعداد لغات: 34