واژگان کتاب فور کرنرز 1

واژگان کتاب فور کرنرز 1

Four Corners 1


درس مقدماتی

Welcome
زمان مطالعه: 6 دقیقه تعداد لغات: 26

درس اول - دوستان جدید

Unit 1 - New Friends
زمان مطالعه: 9 دقیقه تعداد لغات: 39

درس دوم - مردم و مکان‌ها

Unit 2 - People and Places
زمان مطالعه: 26 دقیقه تعداد لغات: 106

درس سوم - آن چیست؟

Unit 3 - What's that?
زمان مطالعه: 20 دقیقه تعداد لغات: 80

درس چهارم - زندگی روزمره

Unit 4 - Daily Life
زمان مطالعه: 15 دقیقه تعداد لغات: 62

درس پنجم - اوقات فراغت

Unit 5 - Free Time
زمان مطالعه: 14 دقیقه تعداد لغات: 59

درس ششم - کار و تفریح

Unit 6 - Word and Play
زمان مطالعه: 11 دقیقه تعداد لغات: 45

درس هفتم - غذا

Unit 7 - Food
زمان مطالعه: 13 دقیقه تعداد لغات: 53

درس هشتم - در محله

Unit 8 - In The Neighborhood
زمان مطالعه: 10 دقیقه تعداد لغات: 43

درس نهم - چه کار می‌کنی؟

Unit 9 - What Are You Doing?
زمان مطالعه: 8 دقیقه تعداد لغات: 33

درس دهم - تجارب گذشته

Unit 10 - Past Experiences
زمان مطالعه: 11 دقیقه تعداد لغات: 46

درس یازدهم - سفر رفتن

Unit 11 - Getting Away
زمان مطالعه: 9 دقیقه تعداد لغات: 36

درس دوازدهم - وقت جشن گرفتن

Unit 12 - Time To Celebrate
زمان مطالعه: 16 دقیقه تعداد لغات: 67