واژگان کتاب مهارت‌های واژگانی آکسفورد - پیشرفته

واژگان کتاب مهارت‌های واژگانی آکسفورد - پیشرفته

Oxford Word Skills - Advanced


در این بخش، واژگان کتاب مهارت‌های واژگانی آکسفورد - پیشرفته (Oxford Word Skills - Advanced) در 80 درس مجزا قابل دسترسی است.

درس 1

lesson 1
زمان مطالعه: 10 دقیقه تعداد لغات: 42

درس 2

lesson 2
زمان مطالعه: 6 دقیقه تعداد لغات: 25

درس 3

lesson 3
زمان مطالعه: 14 دقیقه تعداد لغات: 56

درس 4

lesson 4
زمان مطالعه: 14 دقیقه تعداد لغات: 59

درس 5

lesson 5
زمان مطالعه: 2 دقیقه تعداد لغات: 11

درس 6

lesson 6
زمان مطالعه: 18 دقیقه تعداد لغات: 75

درس 7

lesson 7
زمان مطالعه: 10 دقیقه تعداد لغات: 40

درس 8

lesson 8
زمان مطالعه: 10 دقیقه تعداد لغات: 41

درس 9

lesson 9
زمان مطالعه: 11 دقیقه تعداد لغات: 47

درس 10

lesson 10
زمان مطالعه: 10 دقیقه تعداد لغات: 41

درس 11

lesson 11
زمان مطالعه: 11 دقیقه تعداد لغات: 46

درس 12

lesson 12
زمان مطالعه: 13 دقیقه تعداد لغات: 52

درس 13

lesson 13
زمان مطالعه: 12 دقیقه تعداد لغات: 49

درس 14

lesson 14
زمان مطالعه: 16 دقیقه تعداد لغات: 64

درس 15

lesson 15
زمان مطالعه: 11 دقیقه تعداد لغات: 45

درس 16

lesson 16
زمان مطالعه: 9 دقیقه تعداد لغات: 38

درس 17

lesson 17
زمان مطالعه: 12 دقیقه تعداد لغات: 50

درس 18

lesson 18
زمان مطالعه: 8 دقیقه تعداد لغات: 35

درس 19

lesson 19
زمان مطالعه: 11 دقیقه تعداد لغات: 45

درس 20

lesson 20
زمان مطالعه: 16 دقیقه تعداد لغات: 67

درس 21

lesson 21
زمان مطالعه: 8 دقیقه تعداد لغات: 35

درس 22

lesson 22
زمان مطالعه: 11 دقیقه تعداد لغات: 47

درس 23

lesson 23
زمان مطالعه: 9 دقیقه تعداد لغات: 37

درس 24

lesson 24
زمان مطالعه: 12 دقیقه تعداد لغات: 50

درس 25

lesson 25
زمان مطالعه: 9 دقیقه تعداد لغات: 38

درس 26

lesson 26
زمان مطالعه: 9 دقیقه تعداد لغات: 38

درس 27

lesson 27
زمان مطالعه: 13 دقیقه تعداد لغات: 52

درس 28

lesson 28
زمان مطالعه: 10 دقیقه تعداد لغات: 43

درس 29

lesson 29
زمان مطالعه: 10 دقیقه تعداد لغات: 40

درس 30

lesson 30
زمان مطالعه: 11 دقیقه تعداد لغات: 45

درس 31

lesson 31
زمان مطالعه: 12 دقیقه تعداد لغات: 48

درس 32

lesson 32
زمان مطالعه: 10 دقیقه تعداد لغات: 40

درس 33

lesson 33
زمان مطالعه: 10 دقیقه تعداد لغات: 41

درس 34

lesson 34
زمان مطالعه: 12 دقیقه تعداد لغات: 49

درس 35

lesson 35
زمان مطالعه: 9 دقیقه تعداد لغات: 37

درس 36

lesson 36
زمان مطالعه: 10 دقیقه تعداد لغات: 42

درس 37

lesson 37
زمان مطالعه: 18 دقیقه تعداد لغات: 72

درس 38

lesson 38
زمان مطالعه: 8 دقیقه تعداد لغات: 33

درس 39

lesson 39
زمان مطالعه: 10 دقیقه تعداد لغات: 40

درس 40

lesson 40
زمان مطالعه: 8 دقیقه تعداد لغات: 34

درس 41

lesson 41
زمان مطالعه: 9 دقیقه تعداد لغات: 37

درس 42

lesson 42
زمان مطالعه: 14 دقیقه تعداد لغات: 59

درس 43

lesson 43
زمان مطالعه: 5 دقیقه تعداد لغات: 21

درس 44

lesson 44
زمان مطالعه: 5 دقیقه تعداد لغات: 21

درس 45

lesson 45
زمان مطالعه: 9 دقیقه تعداد لغات: 38

درس 46

lesson 46
زمان مطالعه: 9 دقیقه تعداد لغات: 39

درس 47

lesson 47
زمان مطالعه: 11 دقیقه تعداد لغات: 47

درس 48

lesson 48
زمان مطالعه: 10 دقیقه تعداد لغات: 43

درس 49

lesson 49
زمان مطالعه: 9 دقیقه تعداد لغات: 39

درس 50

lesson 50
زمان مطالعه: 10 دقیقه تعداد لغات: 41

درس 51

lesson 51
زمان مطالعه: 5 دقیقه تعداد لغات: 20

درس 52

lesson 52
زمان مطالعه: 9 دقیقه تعداد لغات: 37

درس 53

lesson 53
زمان مطالعه: 10 دقیقه تعداد لغات: 40

درس 54

lesson 54
زمان مطالعه: 9 دقیقه تعداد لغات: 37

درس 55

lesson 55
زمان مطالعه: 9 دقیقه تعداد لغات: 38

درس 56

lesson 56
زمان مطالعه: 8 دقیقه تعداد لغات: 33

درس 57

lesson 57
زمان مطالعه: 9 دقیقه تعداد لغات: 36

درس 58

lesson 58
زمان مطالعه: 11 دقیقه تعداد لغات: 46

درس 59

lesson 59
زمان مطالعه: 8 دقیقه تعداد لغات: 32

درس 60

lesson 60
زمان مطالعه: 6 دقیقه تعداد لغات: 24

درس 61

lesson 61
زمان مطالعه: 6 دقیقه تعداد لغات: 24

درس 62

lesson 62
زمان مطالعه: 6 دقیقه تعداد لغات: 27

درس 63

lesson 63
زمان مطالعه: 11 دقیقه تعداد لغات: 47

درس 64

lesson 64
زمان مطالعه: 6 دقیقه تعداد لغات: 25

درس 65

lesson 65
زمان مطالعه: 4 دقیقه تعداد لغات: 18

درس 66

lesson 66
زمان مطالعه: 7 دقیقه تعداد لغات: 31

درس 67

lesson 67
زمان مطالعه: 9 دقیقه تعداد لغات: 37

درس 68

lesson 68
زمان مطالعه: 3 دقیقه تعداد لغات: 14

درس 69

lesson 69
زمان مطالعه: 11 دقیقه تعداد لغات: 45

درس 70

lesson 70
زمان مطالعه: 9 دقیقه تعداد لغات: 38

درس 71

lesson 71
زمان مطالعه: 12 دقیقه تعداد لغات: 51

درس 72

lesson 72
زمان مطالعه: 9 دقیقه تعداد لغات: 36

درس 73

lesson 73
زمان مطالعه: 8 دقیقه تعداد لغات: 32

درس 74

lesson 74
زمان مطالعه: 15 دقیقه تعداد لغات: 62

درس 75

lesson 75
زمان مطالعه: 12 دقیقه تعداد لغات: 48

درس 76

lesson 76
زمان مطالعه: 7 دقیقه تعداد لغات: 30

درس 77

lesson 77
زمان مطالعه: 10 دقیقه تعداد لغات: 40

درس 78

lesson 78
زمان مطالعه: 11 دقیقه تعداد لغات: 46

درس 79

lesson 79
زمان مطالعه: 14 دقیقه تعداد لغات: 57

درس 80

lesson 80
زمان مطالعه: 4 دقیقه تعداد لغات: 16