واژگان کتاب امریکن انگلیش فایل 5

واژگان کتاب امریکن انگلیش فایل 5

American English File 5


در این بخش، واژگان کتاب امریکن انگلیش فایل 5 (American English File 5) در 10 درس قابل دسترسی است.

درس 1

Lesson 1
زمان مطالعه: 35 دقیقه تعداد لغات: 141

درس 2

Lesson 2
زمان مطالعه: 14 دقیقه تعداد لغات: 56

درس 3

Lesson 3
زمان مطالعه: 26 دقیقه تعداد لغات: 105

درس 4

Lesson 4
زمان مطالعه: 25 دقیقه تعداد لغات: 102

درس 5

Lesson 5
زمان مطالعه: 21 دقیقه تعداد لغات: 85

درس 6

Lesson 6
زمان مطالعه: 20 دقیقه تعداد لغات: 80

درس 7

Lesson 7
زمان مطالعه: 17 دقیقه تعداد لغات: 70

درس 8

Lesson 8
زمان مطالعه: 21 دقیقه تعداد لغات: 87

درس 9

Lesson 9
زمان مطالعه: 36 دقیقه تعداد لغات: 144

درس 10

Lesson 10
زمان مطالعه: 11 دقیقه تعداد لغات: 45