واژگان کتاب اینترچنج 1

واژگان کتاب اینترچنج 1

Interchange - Book 1


در این بخش، واژگان کتاب اینترچنج 1 (Interchange - Book 1) در 16 درس مجزا قابل دسترسی است.

درس 1

Unit 1
زمان مطالعه: 21 دقیقه تعداد لغات: 85

درس 2

Unit 2
زمان مطالعه: 27 دقیقه تعداد لغات: 109

درس 3

Unit 3
زمان مطالعه: 25 دقیقه تعداد لغات: 100

درس 4

Unit 4
زمان مطالعه: 16 دقیقه تعداد لغات: 67

درس 5

Unit 5
زمان مطالعه: 20 دقیقه تعداد لغات: 83

درس 6

Unit 6
زمان مطالعه: 15 دقیقه تعداد لغات: 62

درس 7

Unit 7
زمان مطالعه: 21 دقیقه تعداد لغات: 84

درس 8

Unit 8
زمان مطالعه: 23 دقیقه تعداد لغات: 92

درس 9

Unit 9
زمان مطالعه: 13 دقیقه تعداد لغات: 52

درس 10

Unit 10
زمان مطالعه: 13 دقیقه تعداد لغات: 55

درس 11

Unit 11
زمان مطالعه: 12 دقیقه تعداد لغات: 51

درس 12

Unit 12
زمان مطالعه: 19 دقیقه تعداد لغات: 76

درس 13

Unit 13
زمان مطالعه: 18 دقیقه تعداد لغات: 72

درس 14

Unit 14
زمان مطالعه: 10 دقیقه تعداد لغات: 42

درس 15

Unit 15
زمان مطالعه: 8 دقیقه تعداد لغات: 35

درس 16

Unit 16
زمان مطالعه: 11 دقیقه تعداد لغات: 44