واژگان کتاب زبان انگلیسی پایه دوازدهم (Vision 3)

واژگان کتاب زبان انگلیسی پایه دوازدهم (Vision 3)

12th grade English book (Vision 3)


در این بخش، واژگان کتاب زبان انگلیسی پایه دوازدهم ((12th grade English book (Vision 3) در 3 درس قابل دسترسی است.

درس 1

lesson 1
زمان مطالعه: 29 دقیقه تعداد لغات: 118

درس 2

lesson 2
زمان مطالعه: 30 دقیقه تعداد لغات: 120

درس 3

lesson 3
زمان مطالعه: 31 دقیقه تعداد لغات: 126