واژگان کتاب زبان انگلیسی پایه دوازدهم (Vision 3)

واژگان کتاب زبان انگلیسی پایه دوازدهم (Vision 3)

12th grade English book (Vision 3)


در این بخش، واژگان کتاب زبان انگلیسی پایه دوازدهم ((12th grade English book (Vision 3) در 3 درس قابل دسترسی است.

درس 1

lesson 1
زمان مطالعه: 29 دقیقه تعداد لغات: 119

درس 2

lesson 2
زمان مطالعه: 30 دقیقه تعداد لغات: 121

درس 3

lesson 3
زمان مطالعه: 31 دقیقه تعداد لغات: 127
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان