واژگان کتاب امریکن انگلیش فایل 4

واژگان کتاب امریکن انگلیش فایل 4

American English File 4


در این بخش، واژگان کتاب امریکن انگلیش فایل 4 (American English File 4) در 10 درس قابل دسترسی است.

درس 1

Lesson 1
زمان مطالعه: 9 دقیقه تعداد لغات: 39

درس 2

Lesson 2
زمان مطالعه: 33 دقیقه تعداد لغات: 134

درس 3

Lesson 3
زمان مطالعه: 29 دقیقه تعداد لغات: 116

درس 4

Lesson 4
زمان مطالعه: 15 دقیقه تعداد لغات: 62

درس 5

Lesson 5
زمان مطالعه: 24 دقیقه تعداد لغات: 96

درس 6

Lesson 6
زمان مطالعه: 18 دقیقه تعداد لغات: 74

درس 7

Lesson 7
زمان مطالعه: 23 دقیقه تعداد لغات: 93

درس 8

Lesson 8
زمان مطالعه: 28 دقیقه تعداد لغات: 115

درس 9

Lesson 9
زمان مطالعه: 27 دقیقه تعداد لغات: 111

درس 10

Lesson 10
زمان مطالعه: 15 دقیقه تعداد لغات: 60