واژگان پرکاربرد دسته‌بندی شده زبان انگلیسی

واژگان پرکاربرد دسته‌بندی شده زبان انگلیسی

most frequent words in English


در این بخش، واژگان پرکاربرد انگلیسی به 7 دسته مجزا دسته‌بندی شده و قابل دسترسی است.

50 اسم پرکاربرد

50 most frequent nouns
زمان مطالعه: 12 دقیقه تعداد لغات: 50

50 فعل پرکاربرد

50 most frequent verbs
زمان مطالعه: 12 دقیقه تعداد لغات: 50

25 صفت پرکاربرد

25 most frequent adjectives
زمان مطالعه: 6 دقیقه تعداد لغات: 25

25 قید پرکاربرد

25 most frequent adverbs
زمان مطالعه: 6 دقیقه تعداد لغات: 25

25 حرف اضافه پرکاربرد

25 most frequent prepositions
زمان مطالعه: 6 دقیقه تعداد لغات: 25

25 فعل عبارتی پرکاربرد

25 most frequent phrasal verbs
زمان مطالعه: 6 دقیقه تعداد لغات: 25

ضمایر

pronouns
زمان مطالعه: 16 دقیقه تعداد لغات: 64
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان