واژگان کتاب واژگان کاربردی - پیش‌متوسط

واژگان کتاب واژگان کاربردی - پیش‌متوسط

Vocabulary in Use - Pre-intermediate


در این بخش، واژگان کتاب واژگان کاربردی - پیش‌متوسط (Vocabulary in Use - Pre-intermediate) به صورت دسته‌بندی شده قابل دسترسی است.

یادگیری و اصلاح توسط این کتاب

Learning and revising with this book
زمان مطالعه: 7 دقیقه تعداد لغات: 30

داشتن دفترچه یادداشت برای واژگان

Keeping a vocabulary note book
زمان مطالعه: 7 دقیقه تعداد لغات: 28

استفاده از فرهنگ لغت

Using a dictionary
زمان مطالعه: 6 دقیقه تعداد لغات: 25

واژه‌های دستوری زبان انگلیسی

English language words
زمان مطالعه: 6 دقیقه تعداد لغات: 26

زبان کلاسی

Classroom language
زمان مطالعه: 9 دقیقه تعداد لغات: 39

پیشوندها

prefixes
زمان مطالعه: 10 دقیقه تعداد لغات: 40

پسوندهای اسم‌ساز

Noun suffixes
زمان مطالعه: 11 دقیقه تعداد لغات: 47

پسوندهای صفت‌ساز

Adjective suffixes
زمان مطالعه: 7 دقیقه تعداد لغات: 31

اسامی و افعال با ساختار مشابه

Nouns and verbs with the same form
زمان مطالعه: 10 دقیقه تعداد لغات: 42

اسامی مرکب

Compound nouns
زمان مطالعه: 10 دقیقه تعداد لغات: 40

صفت‌های مرکب

Compound adjectives
زمان مطالعه: 6 دقیقه تعداد لغات: 24

همایند واژگانی

collocation (word partners)
زمان مطالعه: 8 دقیقه تعداد لغات: 33

اصطلاحات و عبارات ثابت

Idioms and fixed expressions
زمان مطالعه: 6 دقیقه تعداد لغات: 26

فعل یا صفت + حرف اضافه

Verb or Adjective + Preposition
زمان مطالعه: 7 دقیقه تعداد لغات: 30

حرف اضافه + اسم

Preposition + noun
زمان مطالعه: 7 دقیقه تعداد لغات: 31

عذرخواهی، بهانه و تشکر

Apologies, excuses and thanks
زمان مطالعه: 6 دقیقه تعداد لغات: 24

درخواست، دعوت و پیشنهاد

Requests, invitations and suggestions
زمان مطالعه: 7 دقیقه تعداد لغات: 28

نظرات، پذیرش و عدم پذیرش

Opinions, agreeing and disagreeing
زمان مطالعه: 5 دقیقه تعداد لغات: 20

تمایلات، اولویت‌ها و علاقه

Likes, preferences and interests
زمان مطالعه: 4 دقیقه تعداد لغات: 18

پرسش‌های متداول

Frequently asked questions
زمان مطالعه: 3 دقیقه تعداد لغات: 13

پاسخ‌های رایج

Common responses
زمان مطالعه: 7 دقیقه تعداد لغات: 28

احوال‌پرسی، خداحافظی و عبارات خاص

Greetings, farewells and special expressions
زمان مطالعه: 8 دقیقه تعداد لغات: 35

افعال عبارتی (1) : ساختار و معنی

Phrasal verbs (1): form and meaning
زمان مطالعه: 6 دقیقه تعداد لغات: 25

افعال عبارتی (2): دستور زبان و سبک

Phrasal verbs (2): grammar and style
زمان مطالعه: 4 دقیقه تعداد لغات: 17

فعل‌های have و have got

have and have got
زمان مطالعه: 5 دقیقه تعداد لغات: 23

فعل‌های Make, do و take

Make, do and take
زمان مطالعه: 7 دقیقه تعداد لغات: 28

فعل‌های Give, keep, break و see

Give, keep, break and see
زمان مطالعه: 4 دقیقه تعداد لغات: 19

فعل‌های Leave, catch و let

Leave, catch and let
زمان مطالعه: 1 دقیقه تعداد لغات: 7

کاربرد و عبارات get

Get: uses and expressions
زمان مطالعه: 3 دقیقه تعداد لغات: 15

کاربرد و عبارات go

Go: uses and expressions
زمان مطالعه: 4 دقیقه تعداد لغات: 16

حواس

The senses
زمان مطالعه: 6 دقیقه تعداد لغات: 24

جداگرها

Partitives
زمان مطالعه: 5 دقیقه تعداد لغات: 22

اسامی غیر قابل شمارش و اسامی جمع

Uncountable nouns and plural nouns
زمان مطالعه: 5 دقیقه تعداد لغات: 21

افعال حالت -ing + یا مصدر

Verbs + -ing form or infinitive
زمان مطالعه: 7 دقیقه تعداد لغات: 31

الگوهای فعلی

Verb patterns
زمان مطالعه: 4 دقیقه تعداد لغات: 18

صفات

Adjectives
زمان مطالعه: 9 دقیقه تعداد لغات: 38

حروف اضافه: مکان

Prepositions: place
زمان مطالعه: 6 دقیقه تعداد لغات: 24

قیدها: تکرار و شدت

Adverbs: frequency and degree
زمان مطالعه: 5 دقیقه تعداد لغات: 23

زمان و توالی

Time and sequence
زمان مطالعه: 7 دقیقه تعداد لغات: 28

اضافه و تضاد

Addition and contrast
زمان مطالعه: 3 دقیقه تعداد لغات: 13

تشابهات، تفاوت‌ها، مقایسات، استثناها

Similarities, differences, comparisons, exceptions
زمان مطالعه: 3 دقیقه تعداد لغات: 14

دلیل، هدف، نتیجه، شرایط

Reason, purpose, result, condition
زمان مطالعه: 2 دقیقه تعداد لغات: 11

دنیای فیزیکی

The physical world
زمان مطالعه: 8 دقیقه تعداد لغات: 32

آب و هوا

Weather
زمان مطالعه: 9 دقیقه تعداد لغات: 38

حیوانات و حشرات

Animals and insects
زمان مطالعه: 9 دقیقه تعداد لغات: 39

کشورها، ملیت و زبان

Countries, nationality and language
زمان مطالعه: 17 دقیقه تعداد لغات: 69

بدن و قابلیت آن

The body and what it can do
زمان مطالعه: 10 دقیقه تعداد لغات: 40

توصیف ظاهر مردم

Describing people's appearance
زمان مطالعه: 9 دقیقه تعداد لغات: 37

توصیف شخصیت

describing character
زمان مطالعه: 9 دقیقه تعداد لغات: 37

احساسات و اعمال انسانی

Human feelings and actions
زمان مطالعه: 7 دقیقه تعداد لغات: 30

خانواده و دوستان

Family and Friends
زمان مطالعه: 8 دقیقه تعداد لغات: 34

سنین و مراحل

Ages and stages
زمان مطالعه: 7 دقیقه تعداد لغات: 30

کارهای روزمره

Daily routines
زمان مطالعه: 9 دقیقه تعداد لغات: 38

مکان زندگی

The place where you live
زمان مطالعه: 11 دقیقه تعداد لغات: 44

(1) خانه

Around the home (1)
زمان مطالعه: 11 دقیقه تعداد لغات: 47

(2) خانه

Around the home (2)
زمان مطالعه: 9 دقیقه تعداد لغات: 39

مشکلات روزمره

Everyday problems
زمان مطالعه: 5 دقیقه تعداد لغات: 22

پول

Money
زمان مطالعه: 7 دقیقه تعداد لغات: 30

سلامتی: بیماری

Health: illness
زمان مطالعه: 11 دقیقه تعداد لغات: 44

سلامتی: آسیب‌های فیزیکی

Health: physical injuries
زمان مطالعه: 8 دقیقه تعداد لغات: 35

لباس

clothes
زمان مطالعه: 9 دقیقه تعداد لغات: 39

مغازه‌ها و خرید کردن

shops and shopping
زمان مطالعه: 8 دقیقه تعداد لغات: 32

خوراک

Food
زمان مطالعه: 13 دقیقه تعداد لغات: 52

آشپزی و رستوران‌ها

Cooking and restaurants
زمان مطالعه: 8 دقیقه تعداد لغات: 35

زندگی شهری

City life
زمان مطالعه: 10 دقیقه تعداد لغات: 43

زندگی در روستا

Life in the country
زمان مطالعه: 10 دقیقه تعداد لغات: 42

در جاده

On the road
زمان مطالعه: 10 دقیقه تعداد لغات: 41

حمل و نقل

Transport
زمان مطالعه: 11 دقیقه تعداد لغات: 47

کار: وظایف، حقوق و شرایط

work: duties, pay and conditions
زمان مطالعه: 7 دقیقه تعداد لغات: 30

مشاغل

Jobs
زمان مطالعه: 13 دقیقه تعداد لغات: 53

پله‌های ترقی در کار و حرفه

The career ladder
زمان مطالعه: 7 دقیقه تعداد لغات: 31

در اداره

In the office
زمان مطالعه: 10 دقیقه تعداد لغات: 40

کسب و کار و امور مالی

Business and finance
زمان مطالعه: 12 دقیقه تعداد لغات: 48

ورزش: بازی‌های توپی

Sport: ball games
زمان مطالعه: 11 دقیقه تعداد لغات: 47

ورزش و فراغت

sport and leisure
زمان مطالعه: 9 دقیقه تعداد لغات: 37

سینما و تئاتر

Cinema and theater
زمان مطالعه: 13 دقیقه تعداد لغات: 53

موسیقی

Music
زمان مطالعه: 9 دقیقه تعداد لغات: 38

روزنامه

Newspapers
زمان مطالعه: 7 دقیقه تعداد لغات: 30

تلویزیون

Television
زمان مطالعه: 8 دقیقه تعداد لغات: 34

مکالمه با تلفن

On the phone
زمان مطالعه: 5 دقیقه تعداد لغات: 22

رایانه و اینترنت

Computers and the Internet
زمان مطالعه: 9 دقیقه تعداد لغات: 37

تحصیل: مدرسه

Education: school
زمان مطالعه: 9 دقیقه تعداد لغات: 39

تحصیل: دانشگاه

Education: university
زمان مطالعه: 10 دقیقه تعداد لغات: 43

نظم و قانون

Law and order
زمان مطالعه: 7 دقیقه تعداد لغات: 29

جرم و جنایت

Crime
زمان مطالعه: 11 دقیقه تعداد لغات: 45

سیاست

Politics
زمان مطالعه: 12 دقیقه تعداد لغات: 50

امور اداری

Bureaucracy
زمان مطالعه: 7 دقیقه تعداد لغات: 29

معضلات جهانی

Global problems
زمان مطالعه: 10 دقیقه تعداد لغات: 42

مسافرت هوایی

Air travel
زمان مطالعه: 9 دقیقه تعداد لغات: 37

هتل و رستوران

Hotels and restaurants
زمان مطالعه: 9 دقیقه تعداد لغات: 36

گردش در شهر

A sightseeing holiday in the city
زمان مطالعه: 6 دقیقه تعداد لغات: 25

تعطیلات کنار دریا

Holidays by the see
زمان مطالعه: 8 دقیقه تعداد لغات: 32

زمان

Time
زمان مطالعه: 6 دقیقه تعداد لغات: 24

اعداد

Numbers
زمان مطالعه: 7 دقیقه تعداد لغات: 31

فاصله، اندازه و بُعد

Distance, size and dimension
زمان مطالعه: 5 دقیقه تعداد لغات: 22

شکل‌ها، رنگ‌ها و الگوها

Shapes, colors and patterns
زمان مطالعه: 8 دقیقه تعداد لغات: 33

اطلاعیه‌ها و هشدارها

Notices and warnings
زمان مطالعه: 4 دقیقه تعداد لغات: 17

زبان مبهم

Vague language
زمان مطالعه: 3 دقیقه تعداد لغات: 14

انگلیسی رسمی و غیررسمی

Formal and informal English
زمان مطالعه: 7 دقیقه تعداد لغات: 30

اختصارات و کلمات اختصاری

Abbreviations and abbreviated words
زمان مطالعه: 11 دقیقه تعداد لغات: 45
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان