واژگان کتاب زبان انگلیسی پایه هفتم مدرسه (Prospect 1)

واژگان کتاب زبان انگلیسی پایه هفتم مدرسه (Prospect 1)

7th grade English book (Prospect 1)


در این بخش، واژگان کتاب زبان انگلیسی پایه هفتم مدرسه (1 7th grade English book (Prospect در 8 درس مجزا به همراه مقدمه قابل دسترسی است.

خوش آمدید

welcome
زمان مطالعه: 8 دقیقه تعداد لغات: 33

درس 1

lesson 1
زمان مطالعه: 9 دقیقه تعداد لغات: 38

درس 2

lesson 2
زمان مطالعه: 7 دقیقه تعداد لغات: 30

درس 3

lesson 3
زمان مطالعه: 23 دقیقه تعداد لغات: 94

درس 4

lesson 4
زمان مطالعه: 11 دقیقه تعداد لغات: 47

درس 5

lesson 5
زمان مطالعه: 10 دقیقه تعداد لغات: 42

درس 6

lesson 6
زمان مطالعه: 16 دقیقه تعداد لغات: 65

درس 7

lesson 7
زمان مطالعه: 12 دقیقه تعداد لغات: 49

درس 8

lesson 8
زمان مطالعه: 15 دقیقه تعداد لغات: 63