500 واژه پرکاربرد زبان انگلیسی

500 واژه پرکاربرد زبان انگلیسی

500 most frequent words


در این بخش، 500 واژه پرکاربرد زبان انگلیسی به 6 سطح دسته‌بندی شده و قابل دسترسی است.

سطح اول: 1-50

level 1: 1-50
زمان مطالعه: 12 دقیقه تعداد لغات: 50

سطح دوم: 51-100

level 2: 51-100
زمان مطالعه: 12 دقیقه تعداد لغات: 50

سطح سوم: 101-200

level 3: 101-200
زمان مطالعه: 25 دقیقه تعداد لغات: 100

سطح چهارم: 201-300

level 4: 201-300
زمان مطالعه: 25 دقیقه تعداد لغات: 100

سطح پنجم: 301-400

level 5: 301-400
زمان مطالعه: 25 دقیقه تعداد لغات: 100

سطح ششم: 401-500

level 6: 401-500
زمان مطالعه: 25 دقیقه تعداد لغات: 100
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان