واژگان کتاب زبان انگلیسی پایه نهم (Prospect 3)

واژگان کتاب زبان انگلیسی پایه نهم (Prospect 3)

9th grade English book (Prospect 3)


در این بخش، واژگان کتاب زبان انگلیسی پایه نهم ((9th grade English book (Prospect 3) در 6 درس قابل دسترسی است.

درس 1

lesson 1
زمان مطالعه: 12 دقیقه تعداد لغات: 49

درس 2

lesson 2
زمان مطالعه: 14 دقیقه تعداد لغات: 56

درس 3

lesson 3
زمان مطالعه: 13 دقیقه تعداد لغات: 53

درس 4

lesson 4
زمان مطالعه: 15 دقیقه تعداد لغات: 60

درس 5

lesson 5
زمان مطالعه: 13 دقیقه تعداد لغات: 52

درس 6

lesson 6
زمان مطالعه: 13 دقیقه تعداد لغات: 54