واژگان کتاب مهارت‌های واژگانی آکسفورد - ابتدایی

واژگان کتاب مهارت‌های واژگانی آکسفورد - ابتدایی

Oxford Word Skills - Basic


در این بخش، واژگان کتاب مهارت‌های واژگانی آکسفورد - ابتدایی (Oxford Word Skills - Basic) در 80 درس مجزا به همراه واژگان بخش آغازین کتاب قابل دسترسی است.

درس 1 - اعداد

I can understand and say numbers
زمان مطالعه: 1 دقیقه تعداد لغات: 7

درس 2 - زمان

I can tall the time
زمان مطالعه: 5 دقیقه تعداد لغات: 20

درس 3 - روزها و تاریخ

I can say days and dates
زمان مطالعه: 3 دقیقه تعداد لغات: 13

درس 4 - کشورها و ملیت‌ها

I can say countries and nationalities
زمان مطالعه: 25 دقیقه تعداد لغات: 100

درس 5 - واژگان کلاسی

I can use classroom vocabulary
زمان مطالعه: 5 دقیقه تعداد لغات: 21

درس 6 - واژگان گرامری

I can use English language words
زمان مطالعه: 4 دقیقه تعداد لغات: 17

درس 7 - پرسش و پاسخ درباره زبان

I can ask and answer questions about language
زمان مطالعه: 5 دقیقه تعداد لغات: 20

درس 8 - اطلاعات شخصی

I can give personal information
زمان مطالعه: 4 دقیقه تعداد لغات: 16

درس 9 - فرم پر کردن

I can fill in a form
زمان مطالعه: 4 دقیقه تعداد لغات: 18

درس 10 - خانواده

I can talk about my family
زمان مطالعه: 9 دقیقه تعداد لغات: 36

درس 11 - فعالیت بدنی

I can describe physical actions
زمان مطالعه: 6 دقیقه تعداد لغات: 27

درس 12 - اعضای بدن

I can name parts of the body
زمان مطالعه: 7 دقیقه تعداد لغات: 29

درس 13 - ویژگی‌های ظاهری

I can describe people
زمان مطالعه: 12 دقیقه تعداد لغات: 48

درس 14 - ویژگی‌های شخصیتی

I can talk about character
زمان مطالعه: 7 دقیقه تعداد لغات: 28

درس 15 - روابط

I can describe relationships
زمان مطالعه: 7 دقیقه تعداد لغات: 31

درس 16 - احساسات

I can say how I feel
زمان مطالعه: 6 دقیقه تعداد لغات: 24

درس 17 - کارهای روزمره

I can describe my routine
زمان مطالعه: 10 دقیقه تعداد لغات: 43

درس 18 - لباس

I can talk about clothes
زمان مطالعه: 12 دقیقه تعداد لغات: 49

درس 19 - خرید لباس

I can buy clothes
زمان مطالعه: 9 دقیقه تعداد لغات: 37

درس 20 - پول

I can talk about money
زمان مطالعه: 7 دقیقه تعداد لغات: 31

درس 21 - آب و هوا

I can talk about the weather
زمان مطالعه: 10 دقیقه تعداد لغات: 40

درس 22 - بیماری

I can talk about illness
زمان مطالعه: 7 دقیقه تعداد لغات: 29

درس 23 - داروخانه

I can get help at the chemist's
زمان مطالعه: 3 دقیقه تعداد لغات: 14

درس 24 - انواع گوشت

I can name meat and fish
زمان مطالعه: 5 دقیقه تعداد لغات: 21

درس 25 - میوه و سبزیجات

I can name fruit and vegetables
زمان مطالعه: 9 دقیقه تعداد لغات: 37

درس 26 - خرید خوراک

I can buy food in a shop
زمان مطالعه: 12 دقیقه تعداد لغات: 48

درس 27 - سفارش در کافه

I can order in a café
زمان مطالعه: 7 دقیقه تعداد لغات: 28

درس 28 - سفارش در رستوران

I can order in a restaurant
زمان مطالعه: 13 دقیقه تعداد لغات: 55

درس 29 - سفر با اتوبوس

I can get around on buses
زمان مطالعه: 5 دقیقه تعداد لغات: 21

درس 30 - سفر با قطار

I can get around on trains
زمان مطالعه: 8 دقیقه تعداد لغات: 33

درس 31 - نشانی

I can ask for and give directions
زمان مطالعه: 5 دقیقه تعداد لغات: 20

درس 32 - جاده ها و ترافیک

I can talk about roads and traffic
زمان مطالعه: 7 دقیقه تعداد لغات: 29

درس 33 - تابلوها و اعلان‌ها

I can understand signs and notices
زمان مطالعه: 5 دقیقه تعداد لغات: 22

درس 34 - کشور من

I can talk about my country
زمان مطالعه: 4 دقیقه تعداد لغات: 18

درس 35 - شهر من

I can talk about my town
زمان مطالعه: 14 دقیقه تعداد لغات: 58

درس 36 - روستا

I can describe the countryside
زمان مطالعه: 8 دقیقه تعداد لغات: 35

درس 37 - مغازه و فروشگاه

I can talk about shops
زمان مطالعه: 7 دقیقه تعداد لغات: 30

درس 38 - خانه من

I can talk about my home
زمان مطالعه: 9 دقیقه تعداد لغات: 37

درس 39 - آشپزخانه

I can describe a kitchen
زمان مطالعه: 8 دقیقه تعداد لغات: 35

درس 40 - اتاق خواب و حمام-دستشویی

I can describe a bedroom and bathroom
زمان مطالعه: 9 دقیقه تعداد لغات: 39

درس 41 - اتاق نشیمن

I can describe a living room
زمان مطالعه: 5 دقیقه تعداد لغات: 23

درس 42 - مدرسه من

I can talk about my school
زمان مطالعه: 13 دقیقه تعداد لغات: 54

درس 43 - دانشگاه

I can talk about university
زمان مطالعه: 12 دقیقه تعداد لغات: 48

درس 44 - شغل

I can name jobs
زمان مطالعه: 7 دقیقه تعداد لغات: 28

درس 45 - توصیف شغل

I can describe a job
زمان مطالعه: 8 دقیقه تعداد لغات: 34

درس 46 - رایانه

I can talk about using a computer
زمان مطالعه: 9 دقیقه تعداد لغات: 36

درس 47 - ایمیل و اینترنت

I can use email and internet
زمان مطالعه: 7 دقیقه تعداد لغات: 31

درس 48 - علایق شخصی

I can say what I like
زمان مطالعه: 4 دقیقه تعداد لغات: 18

درس 49 - ورزش

I can talk about sport
زمان مطالعه: 11 دقیقه تعداد لغات: 44

درس 50 - اوقات فراغت

I can talk about my free time
زمان مطالعه: 9 دقیقه تعداد لغات: 39

درس 51 - موسیقی

I can talk about music
زمان مطالعه: 7 دقیقه تعداد لغات: 29

درس 52 - فیلم

I can talk about films
زمان مطالعه: 6 دقیقه تعداد لغات: 25

درس 53 - رسانه

I can talk about the media
زمان مطالعه: 9 دقیقه تعداد لغات: 36

درس 54 - تعطیلات

I can arrange a holiday
زمان مطالعه: 4 دقیقه تعداد لغات: 19

درس 55 - رزرو هتل

I can book a hotel room
زمان مطالعه: 9 دقیقه تعداد لغات: 39

درس 56 - فرودگاه

I can communicate in an airport
زمان مطالعه: 9 دقیقه تعداد لغات: 39

درس 57 - ساحل

I can describe a beach holiday
زمان مطالعه: 4 دقیقه تعداد لغات: 17

درس 58 - گردشگری

I can describe a sightseeing holiday
زمان مطالعه: 3 دقیقه تعداد لغات: 15

درس 59 - بانک و اداره پست

I can use the bank and post office
زمان مطالعه: 9 دقیقه تعداد لغات: 36

درس 60 - ملاقات و احوالپرسی

I can meet and greet people
زمان مطالعه: 8 دقیقه تعداد لغات: 34

درس 61 - تبریکات و تشریفات

I can use special greetings
زمان مطالعه: 8 دقیقه تعداد لغات: 32

درس 62 - گرفتن اطلاعات

I can ask for information
زمان مطالعه: 6 دقیقه تعداد لغات: 25

درس 63 - درخواست

I can ask for things
زمان مطالعه: 5 دقیقه تعداد لغات: 23

درس 64 - دعوت کردن

I can invite people
زمان مطالعه: 4 دقیقه تعداد لغات: 16

درس 65 - پیشنهاد دادن

I can make suggestions
زمان مطالعه: 2 دقیقه تعداد لغات: 10

درس 66 - پیشنهاد، پذیرش و عدم پذیرش

I can offer, accept, and refuse
زمان مطالعه: 5 دقیقه تعداد لغات: 20

درس 67 - بیان تاسف

I can say sorry and respod
زمان مطالعه: 3 دقیقه تعداد لغات: 15

درس 68 - ابراز نظر

I can express my opinion
زمان مطالعه: 2 دقیقه تعداد لغات: 10

درس 69 - تلفن

I can use the phone
زمان مطالعه: 8 دقیقه تعداد لغات: 34

درس 70 - صفات رایج

I can use common adjectives
زمان مطالعه: 7 دقیقه تعداد لغات: 31

درس 71 - قیدهای رایج

I can use common adverbs
زمان مطالعه: 2 دقیقه تعداد لغات: 10

درس 72 - افعال بی‌قاعده

I can use irregular verbs
زمان مطالعه: 1 دقیقه تعداد لغات: 2

درس 73 - افعال دو کلمه‌ای

I can use phrasal verbs
زمان مطالعه: 4 دقیقه تعداد لغات: 18

درس 74 - حروف اضافه زمان

I can use prepositions of time
زمان مطالعه: 1 دقیقه تعداد لغات: 5

درس 75 - واژگان و عبارات مربوط به زمان

I can use time words and phrases
زمان مطالعه: 6 دقیقه تعداد لغات: 24

درس 76 - حروف اضافه مکان و حرکت

I can use prepositions of place and movement
زمان مطالعه: 5 دقیقه تعداد لغات: 21

درس 77 - حروف ربط - بخش اول

I can use link words (1)
زمان مطالعه: 3 دقیقه تعداد لغات: 12

درس 78 - حروف ربط - بخش دوم

I can use link words (2)
زمان مطالعه: 2 دقیقه تعداد لغات: 10

'have' و 'have got' - درس 79

I can use 'have' and 'have got'
زمان مطالعه: 5 دقیقه تعداد لغات: 20

درس 80 - فعل get

I can use 'get'
زمان مطالعه: 1 دقیقه تعداد لغات: 3

بخش آغازین

Starter
زمان مطالعه: 4 دقیقه تعداد لغات: 16
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان