واژگان کتاب اینترچنج - مقدماتی

واژگان کتاب اینترچنج - مقدماتی

Interchange - Intro


در این بخش، واژگان کتاب اینترچنج - مقدماتی (Interchange - Intro) در 16 درس مجزا قابل دسترسی است.

درس 1

Unit 1
زمان مطالعه: 18 دقیقه تعداد لغات: 74

درس 2

Unit 2
زمان مطالعه: 17 دقیقه تعداد لغات: 70

درس 3

Unit 3
زمان مطالعه: 18 دقیقه تعداد لغات: 75

درس 4

Unit 4
زمان مطالعه: 22 دقیقه تعداد لغات: 89

درس 5

Unit 5
زمان مطالعه: 12 دقیقه تعداد لغات: 49

درس 6

Unit 6
زمان مطالعه: 20 دقیقه تعداد لغات: 82

درس 7

Unit 7
زمان مطالعه: 14 دقیقه تعداد لغات: 56

درس 8

Unit 8
زمان مطالعه: 13 دقیقه تعداد لغات: 54

درس 9

Unit 9
زمان مطالعه: 18 دقیقه تعداد لغات: 75

درس 10

Unit 10
زمان مطالعه: 12 دقیقه تعداد لغات: 48

درس 11

Unit 11
زمان مطالعه: 13 دقیقه تعداد لغات: 53

درس 12

Unit 12
زمان مطالعه: 17 دقیقه تعداد لغات: 68

درس 13

Unit 13
زمان مطالعه: 10 دقیقه تعداد لغات: 43

درس 14

Unit 14
زمان مطالعه: 7 دقیقه تعداد لغات: 30

درس 15

Unit 15
زمان مطالعه: 7 دقیقه تعداد لغات: 31

درس 16

Unit 16
زمان مطالعه: 4 دقیقه تعداد لغات: 19
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان