اطلاعات مرتبط با کشور اتریش

اطلاعات مرتبط با کشور اتریش

Austria


کشور اتریش یکی از کشورهای اروپای مرکزی به شمار می رود و پایتخت آن شهر وین است. این کشور سرسبز مهد تمدن موسیقی دنیا محسوب می‌شود.

تاریخ
History

جغرافیا
Geography

ایالت‌ها
Regions

مردم شناسی
Demography

نظام آموزشی
Educational System

اقتصاد و سیاست
Economy & Politics

ویزا
Visas

تاریخ
History

جغرافیا
Geography

ایالت‌ها
Regions

مردم شناسی
Demography

نظام آموزشی
Educational System

اقتصاد و سیاست
Economy & Politics

ویزا
Visas

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان