اطلاعات مرتبط با کشور انگلستان

انگلستان نام نیمه جنوبی بریتانیای کبیر و یکی از چهار بخش کشور پادشاهی متحد بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی است. پایتخت این کشور لندن است.

تاریخ

History

جغرافیا

Geography

مناطق

Regions

مردم‌شناسی

Demography

نظام آموزشی

Educational System

اقتصاد و سیاست

Economy & Politics

ویزا

Visas