واژه‌های سطح‌بندی شده زبان انگلیسی زبان انگلیسی

واژه‌های سطح‌بندی شده زبان انگلیسی زبان انگلیسی

Level-based Wordlists


در این بخش لیستی از واژه‌های زبان انگلیسی، بر اساس سطح‌بندی چهارچوب اروپایی به صورت مبتدی تا پیشرفته قابل دسترس است.

واژگان سطح مبتدی

در این سطح با مجموعه‌ای از واژگان سطح A1 (مبتدی) مطابق استاندارد CEFR (چارچوب اروپایی مشترک مرجع برای زبان‌ها) برای زبان انگلیسی آشنا می‌شویم.

واژگان سطح اولیه

در این سطح با مجموعه‌ای از واژگان سطح A2 (ابتدایی) مطابق استاندارد CEFR (چارچوب اروپایی مشترک مرجع برای زبان‌ها) برای زبان انگلیسی آشنا می‌شویم.

واژگان سطح متوسط

در این سطح با مجموعه‌ای از واژگان سطح B1 (متوسط) مطابق استاندارد CEFR (چارچوب اروپایی مشترک مرجع برای زبان‌ها) برای زبان انگلیسی آشنا می‌شویم.

واژگان سطح فوق متوسط

در این سطح با مجموعه‌ای از واژگان سطح B2 (فوق متوسط) مطابق استاندارد CEFR (چارچوب اروپایی مشترک مرجع برای زبان‌ها) برای زبان انگلیسی آشنا می‌شویم.

واژگان سطح پیشرفته

در این سطح با مجموعه‌ای از واژگان سطح C1 (پیشرفته) مطابق استاندارد CEFR (چارچوب اروپایی مشترک مرجع برای زبان‌ها) برای زبان انگلیسی آشنا می‌شویم.

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان