واژه‌های سطح‌بندی شده زبان انگلیسی

در این بخش میتوانید واژه های دسته بندی شده زبان انگلیسی را بیاموزید.
واژگان سطح A1 (مبتدی) زبان انگلیسی

سطح مبتدی

A1 Level

در این سطح با مجموعه‌ای از واژگان سطح A1 (مبتدی) مطابق استاندارد CEFR (چارچوب اروپایی مشترک مرجع برای زبان‌ها) برای زبان انگلیسی آشنا می‌شویم.

مشاهده واژگان
واژگان سطح A2 (ابتدایی) زبان انگلیسی

سطح ابتدایی

A2 Level

در این سطح با مجموعه‌ای از واژگان سطح A2 (ابتدایی) مطابق استاندارد CEFR (چارچوب اروپایی مشترک مرجع برای زبان‌ها) برای زبان انگلیسی آشنا می‌شویم.

مشاهده واژگان
واژگان سطح B1 (متوسط) زبان انگلیسی

سطح متوسط

B1 Level

در این سطح با مجموعه‌ای از واژگان سطح B1 (متوسط) مطابق استاندارد CEFR (چارچوب اروپایی مشترک مرجع برای زبان‌ها) برای زبان فرانسه آشنا می‌شویم.

مشاهده واژگان
واژگان سطح B2 (فوق متوسط) زبان انگلیسی

سطح فوق متوسط

B2 level

در این سطح با مجموعه‌ای از واژگان سطح B2 (فوق متوسط) مطابق استاندارد CEFR (چارچوب اروپایی مشترک مرجع برای زبان‌ها) برای زبان انگلیسی آشنا می‌شویم.

مشاهده واژگان
واژگان سطح C1 (پیشرفته) زبان انگلیسی

سطح پیشرفته

C1 Level

در این سطح با مجموعه‌ای از واژگان سطح C1 (پیشرفته) مطابق استاندارد CEFR (چارچوب اروپایی مشترک مرجع برای زبان‌ها) برای زبان انگلیسی آشنا می‌شویم.

مشاهده واژگان