موسیقی انگلیسی My Way به همراه متن و ترجمه

موسیقی انگلیسی My Way به همراه متن و ترجمه

My Way


گروه: Frank Sinatra
آلبوم: My Way
ژانر: Jazz
سال: 1969

My Way

روش خودم

And now, the end is near

و اکنون (که) پایان نزدیک است

And so I face the final curtain

و من مقابل پرده آخر (داستان زندگی‌ام) ایستاده‌ام

My friend, I'll say it clear

دوست من، واضح خواهم گفت

I'll state my case, of which I'm certain

من حرفم را خواهم زد، (حرفی) که از آن مطمئنم

I've lived a life that's full

زندگی‌ای داشته‌ام پر از اتفاق و تجربه

I've traveled each and every highway

تک‌تک بزرگراه‌ها را طی کرده‌ام

And more, much more than this

و مهم‌تر، بسیار مهم‌تر از این

I did it my way

من به روش خودم زندگی کردم

Regrets, I've had a few

حسرت، چند تایی داشته‌ام

But then again, too few to mention

اما کمتر از آن هستند که ذکرشان کنم

I did what I had to do

آنچه مجبور بودم انجام دهم، انجام دادم

And saw it through without exemption

و بدون طفره‌رفتن همه را انجام دادم

I planned each charted course

و من برای تمام راه‌های نقشه‌کشی‌شده برنامه‌ریزی کردم

Each careful step along the byway

برای تک‌تک قدم‌های محتاطانه در بیراهه (برنامه‌ریزی کردم)

And more, much more than this

و مهم‌تر، مهم‌تر از تمام اینها

I did it my way

من به روش خودم زندگی کردم

Yes, there were times, I'm sure you knew

بله، زمان‌هایی بود، مطمئنم تو می‌دانستی

When I bit off more than I could chew

که من بیشتر از آنچه می‌توانستم بجوم، گاز زدم

بیشتر از توانم کاری را انجام دادم

But through it all, when there was doubt

اما در طول تمام آن کارها، وقتی شک داشتم

I ate it up and spit it out

قورتش دادم و به بیرون تفش کردم

آن کار را انجام دادم و تاوانش را نیز دادم

I faced it all and I stood tall

با همه آنها مواجه شدم و سربلند ایستادم

And did it my way

و به روش خودم زندگی کردم

I loved, I laughed and cried

عشق ورزیدم، خندیدم و گریستم

I had my fill, my share of losing

به‌اندازه سهمم شکست را تجربه کردم

And now, as tears subside

و حالا، همین که اشک‌ها دارند زدوده می‌شوند

I find it all so amusing

همه آن کارها به‌نظرم بسیار جالب می‌آیند

To think I did all that

فقط فکر اینکه همه آن کارها را کردم

And may I say, not in a shy way

و اجازه دهید بگویم که با شرمندگی انجامشان ندادم

Oh no, oh no, not me

اوه نه، اوه نه، من نه

I did it my way

من به روش خودم زندگی کردم

For what is a man, what has he got

چرا که انسان چیست، چه چیزی دارد

If not himself, then he has naught

اگر خودش نباشد، هیچ چیزی ندارد

To say the things he truly feels

باید آنچه را که واقعاً حس می‌کند، به ‌زبان آورد

And not the words of one who kneels

نه حرف کسی را که به‌زانو درآمده

The record shows I took the blows

تاریخ نشان می‌دهد که من سختی‌ها را به ‌جان خریدم

And did it my way

و به روش خودم زندگی کردم

Yes, it was my way

بله، به روش خودم بود

نرم افزار زبان بیاموز

مکالمه، داستان، واژه آموزی و گرامر در زبان بیاموز

هرچیزی که برای یادگیری انگلیسی لازم داری در نرم افزار بیاموز پیدا میکنی!
  • جعبه لایتنر، انواع فلشکارت و آزمون
  • مکالمه، داستان و آموزش شنیداری
  • گرامر و لغت دانی
  • دیکشنری رایگان آفلاین
همین الان دانلود کن  
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان