حروف بی‌صدا در زبان ترکی استانبولی

حروف بی‌صدا در زبان ترکی استانبولی

Ünsüzler


حروف بی‌صدا (صامت‌ها) حروفی هستند که بدون دخالت حروف صدادار قابل تلفظ نیستند و هنگام تلفظ آن‌ها هوا، با دندان‌ها، زبان و لب‌ها برخورد میکند.

صدای /b/
/b/

صدای /dʒ/
/dʒ/

صدای /ʃt/
/ʃt/

صدای /d/
/d/

صدای /f/
/f/

صدای /ɡ/, /ɟ/
/ɡ/, /ɟ/

صدای /h/
/h/

صدای /ʒ/
/ʒ/

صدای /k/, /c/
/k/, /c/

صدای /ɫ/, /l/
/ɫ/, /l/

صدای /m/
/m/

صدای /n/
/n/

صدای /p/
/p/

صدای /ɾ/
/ɾ/

صدای /s/
/s/

صدای /ʃ/
/ʃ/

صدای /t/
/t/

صدای /v/
/v/

صدای /j/
/j/

صدای /z/
/z/

صدای /b/
/b/

صدای /dʒ/
/dʒ/

صدای /ʃt/
/ʃt/

صدای /d/
/d/

صدای /f/
/f/

صدای /ɡ/, /ɟ/
/ɡ/, /ɟ/

صدای /h/
/h/

صدای /ʒ/
/ʒ/

صدای /k/, /c/
/k/, /c/

صدای /ɫ/, /l/
/ɫ/, /l/

صدای /m/
/m/

صدای /n/
/n/

صدای /p/
/p/

صدای /ɾ/
/ɾ/

صدای /s/
/s/

صدای /ʃ/
/ʃ/

صدای /t/
/t/

صدای /v/
/v/

صدای /j/
/j/

صدای /z/
/z/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان