حروف صدادار در زبان ترکی استانبولی

حروف صدادار در زبان ترکی استانبولی

Ünlüler


حروف صدادار (مصوت‌ها) حروفی هستند که هوا بدون مانع از حنجره خارج می‌شوند. حروف صدادار در ترکی 8 عدد است که در این درس به آن‌ها می‌پردازیم.

صدای /a/
/a/

صدای /e/ ،/ɛ/
/e/ ،/ɛ/

صدای /ɯ/
/ɯ/

صدای /i/ و /ɪ/
/i/ و /ɪ/

صدای /o/ و /ɔ/
/o/ و /ɔ/

صداهای /ø/ و / œ/
/ø/ و / œ/

صدای /u/ و /ʊ/
/u/ و /ʊ/

صدای /y/
/y/

صدای /a/
/a/

صدای /e/ ،/ɛ/
/e/ ،/ɛ/

صدای /ɯ/
/ɯ/

صدای /i/ و /ɪ/
/i/ و /ɪ/

صدای /o/ و /ɔ/
/o/ و /ɔ/

صداهای /ø/ و / œ/
/ø/ و / œ/

صدای /u/ و /ʊ/
/u/ و /ʊ/

صدای /y/
/y/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان