واژگان کتاب‌های زبان اسپانیایی زبان اسپانیایی

واژگان کتاب‌های زبان اسپانیایی زبان اسپانیایی

Books Wordlists


در این بخش میتوانید به مجموعه از واژگان مرتبط با کتاب‌های مختلف آموزشی زبان اسپانیایی دسترسی داشته باشید.

پریسما - A1

در این بخش، واژگان کتاب پریسما در سطح A1 در 12 درس قابل دسترسی است.

پریسما - A2

در این بخش، واژگان کتاب پریسما در سطح A2 در 12 درس قابل دسترسی است.

واژگان کتاب Sueña - A1 - A2

در این بخش، واژگان کتاب Sueña در سطح A1 و A2 در 10 درس قابل دسترسی است.

واژگان کتاب Sueña - B1

در این بخش، واژگان کتاب Sueña در سطح B1 در 10 درس قابل دسترسی است.

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان