گرامر زبان عربی

گرامر زبان عربی


کتابخانه گرامری وبسایت، دارای یک مجموعه بزرگ از درس های گرامری مرتبط با زبان عربی است که به صورت موضوعی دسته بندی شده اند. این درس ها تقریبا تمام مباحث اصلی گرامری هر زبان را پوشش می دهند.

اسم
الاسم

اسم کلمه‌ای است که بر معنای مستقلی، بدون درنظر گرفتن زمان دلالت می‌کند. در این بخش با انواع اسامی آشنا می‌شوید.

14 درس
ضمیر
الضمير

به کلماتی که جانشین اسم می‌شوند و از تکرار آن اسم جلوگیری می‌کنند، ضمیر می‌گویند. در این بخش به بررسی ضمایر در زبان عربی پرداختیم.

2 درس
منصوبات
المنصوبات

اسامی در زبان عربی در حالت و موقعیت‌هایی منصوب می‌شوند. در این بخش به شرح تمامی آن حالات و موقعیت‌ها پرداختیم.

9 درس
مجرورات
المجرورات

در زبان عربی فقط دو نقش مجرور وجود دارد که در این بخش به‌طور کامل با آن‌ها آشنا می‌شوید.

2 درس
اسم
الاسم

اسم کلمه‌ای است که بر معنای مستقلی، بدون درنظر گرفتن زمان دلالت می‌کند. در این بخش با انواع اسامی آشنا می‌شوید.

14 درس
ضمیر
الضمير

به کلماتی که جانشین اسم می‌شوند و از تکرار آن اسم جلوگیری می‌کنند، ضمیر می‌گویند. در این بخش به بررسی ضمایر در زبان عربی پرداختیم.

2 درس
منصوبات
المنصوبات

اسامی در زبان عربی در حالت و موقعیت‌هایی منصوب می‌شوند. در این بخش به شرح تمامی آن حالات و موقعیت‌ها پرداختیم.

9 درس
مجرورات
المجرورات

در زبان عربی فقط دو نقش مجرور وجود دارد که در این بخش به‌طور کامل با آن‌ها آشنا می‌شوید.

2 درس
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان