افعال انگلیسی در عبارات زمانی و جملات شرطی

افعال انگلیسی در عبارات زمانی و جملات شرطی

Verbs in Time Clauses and If Clauses


در این درس با زمان افعال در عبارت‌های شرطی (نوع یک، دو، سه) در زبان انگلیسی آشنا خواهید شد. همچنین کاربرد جملات شرطی و نحوه استفاده از آنها نیز بررسی شده است.

افعال در عبارات زمانی و جملات شرطی

Verbs in Time Clauses and If Clauses

در زبان انگلیسی افعال در عبارت‌های زمانی، یعنی عبارت‌هایی که یکی از قیدهای زمان در آن آمده باشد، مانند سایر عبارت‌ها عمل می‌کنند، مگر در شرایط زیر:
1. در عبارت‌هایی با قیدهای زمانی نظیر when, after, until ما غالبا از زمان حال ساده (present tense) برای صحبت کردن درباره آینده استفاده می‌کنیم. به مثال‌های زیر توجه کنید.

I’ll come home when I finish work.

وقتی کار را تمام کنم به خانه خواهم آمد.

You must wait here until your father comes.

تو باید اینجا منتظر بمانی تا وقتی پدرت برسد.

They are coming after they have had dinner.

بعد از اینکه شام خوردند می‌آیند.

2. در عبارت‌های شرطی با if یا unless ما غالبا از زمان حال ساده (present tense) برای صحبت کردن درباره آینده استفاده می‌کنیم (شرطی نوع اول):

We won’t be able to go out if it is raining.

اگر باران ببارد نمی‌توانیم بیرون برویم.

If Barcelona win tomorrow they will be champions.

اگر فردا بارسلونا برنده شود قهرمان خواهند شد.

I will come tomorrow unless I have to look after the children.

من فردا خواهم آمد مگر اینکه مجبور باشم از بچه‌ها مراقبت کنم.

3. ما معمولا در عبارت‌هایی که با if یا قیدهای زمان همراه هستند از فعل will استفاده نمی‌کنیم و will در عبارت مستقل و اصلی جمله می‌آید:

I’ll come home when I will finish work. (نادرست)

I’ll come home when I finish work. (درست/ جمله شرطی نوع اول)

It will be nice to see Peter when he will get home. (نادرست)

It will be nice to see Peter when he gets home. (درست/ جمله شرطی نوع اول)

4. زمانی در جملات شرطی یا در عبارت‌هایی با قید زمان از will استفاده می‌کنیم که بخواهیم قول یا پیشنهادی به کسی بدهیم.

I will be very happy if you will come to my party.

خوشحال خواهم شد اگر به مهمانی من بیایی.

We should finish the job early if George will help us.

اگر "جرج" به ما کمک کند می‌توانیم کار را زود تمام کنیم.

جملات شرطی

برخی جملات شرطی شبیه به بیان فرضیه هستند (مثلا اگر A اتفاق می‌افتاد B اتفاق می‌افتاد) برای همین برای صحبت کردن درباره حال و آینده از زمان گذشته (past tense) استفاده می‌کنیم.
از حالت گذشته زمانی در جمله شرطی استفاده می‌کنیم که یک اتفاق در زمان حال محقق نشده و به وقوع نپیوسته است (شرطی نوع دوم):

He could get a new job if he really tried.

اگر واقعا سعی می‌کرد می‌توانست شغل جدیدی داشته باشد.

اگر بخواهیم این جمله شرطی را جور دیگری بنویسیم می‌شود: He cannot get a job because he has not tried. یعنی "چون تلاش نکرده نمی‌تواند الان شغل داشته باشد"، چون این موضوع محقق نشده در جمله شرطی از زمان گذشته استفاده کردیم.

If Jack was playing they would probably win.

اگر "جک" بازی می‌کرد آنها احتمالا می‌بردند.

اگر بخواهیم این جمله شرطی را جور دیگری بنویسیم می‌شود: Jack is not playing so they will probably not win. یعنی "جک" در بازی نیست و آنها احتمالا نمی‌برند"، چون این موضوع محقق نشده در جمله شرطی از زمان گذشته استفاده کردیم.

از حالت گذشته زمانی در جمله شرطی استفاده می‌کنیم که (1) اطمینان داشته باشیم و بدانیم که اتفاقی در آینده نخواهد افتاد (شرطی نوع دوم):

We would go by train if it wasn’t so expensive.

اگر قطار خیلی گران نبود، با قطار می‌رفتیم.

اگر بخواهیم این جمله شرطی را جور دیگری بنویسیم می‌شود: We won’t go by train because it is too expensive. یعنی "چون قطار خیلی گران است مطمئنا با قطار نخواهیم رفت"، چون اطمینان داریم این اتفاق نخواهد افتاد از زمان گذشته استفاده کردیم.

I would look after the children for you at the weekend if I was at home.

اگر آخر هفته خانه بودم از بچه‌ها مراقبت می‌کردم.

اگر بخواهیم این جمله شرطی را جور دیگری بنویسیم می‌شود: I can’t look after the children because I will not be at home. یعنی "چون آخر هفته خانه نیستم در نتیجه نمی‌توانم از بچه‌ها مراقبت کنم"، چون اطمینان داریم این اتفاق نخواهد افتاد از زمان گذشته استفاده کردیم.

از حالت گذشته زمانی در جمله شرطی استفاده می‌کنیم که (2) بخواهیم درباره آینده حدسی بزنیم (شرطی نوع دوم):

If he came tomorrow we could borrow his car.

اگر او فردا بیاید می‌توانیم ماشینش را قرض بگیریم.

If we invited John, Mary would bring Angela.

اگر ما "جان" را دعوت کنیم، "ماری" "آنجلا" را با خود خواهد آورد.

وقتی می‌خواهیم راجع به چیزی که در گذشته محقق نشد صحبت کنیم، در عبارت شرطی از گذشته کامل (past perfect) و در عبارت اصلی از فعل وجهی (modal verb) استفاده می‌کنیم (شرطی نوع سوم). دقت کنید که اگر عبارت اصلی درباره گذشته بود باید فعل وجهی را همراه با have به کار ببریم:

If you had seen him you could have spoken to him .

اگر او را دیده بودی می‌توانستی با او صحبت کنی.

اگر بخواهیم این جمله شرطی را جور دیگری بنویسیم می‌شود: You did not see him so you could not speak to him. یعنی "تو او را ندیدی در نتیجه نتوانستی با او صحبت کنی"، چون این اتفاق در گذشته نیفتاد، از زمان گذشته کامل استفاده کردیم.

You could have stayed with us if you had come to London.

می‌توانستی پیش ما بمانی اگر به لندن آمده بودی.

اگر بخواهیم این جمله شرطی را جور دیگری بنویسیم می‌شود: You couldn’t stay with us because you didn’t come to London. یعنی "تو نتوانستی پیش ما بمانی چون به لندن نیامدی"، چون این اتفاق در گذشته نیفتاد، از زمان گذشته کامل استفاده کردیم.

اگر عبارت اصلی درباره زمانی در حال بود که محقق نشد یا می‌توانیم از ساختار حال ساده یا از یک فعل وجهی (مثلا would) بدون have استفاده کنیم (شرطی نوع سوم):

If I had got the job we would be living in Paris now.

اگر آن شغل را به دست آورده بودم الان داشتیم در پاریس زندگی می‌کردیم.

اگر بخواهیم این جمله شرطی را جور دیگری بنویسیم می‌شود: I did not get the job so we are not living in Paris now. یعنی "من شغل را ندارم به خاطر همین الان در پاریس زندگی نمی‌کنیم"، چون این اتفاق در زمان حال نیفتاده از فعل وجهی would استفاده کردیم.

If you had done your homework you would know the answer.

اگر تکالیفت را انجام داده بودی (الان) جواب‌ها را بلد بودی.

اگر بخواهیم این جمله شرطی را جور دیگری بنویسیم می‌شود: You did not do your homework so you do not know the answer. یعنی "تکالیفت را انجام ندادی در نتیجه جواب‌ها را بلد نیستی"، چون این اتفاق در زمان حال نیفتاده از فعل وجهی would استفاده کردیم.

مطالب مرتبط

بخش قبل
افعال انگلیسی در عبارات زمانی و جملات شرطی
بخش بعد
نرم افزار زبان بیاموز

مکالمه، داستان، واژه آموزی و گرامر در زبان بیاموز

هرچیزی که برای یادگیری انگلیسی لازم داری در نرم افزار بیاموز پیدا میکنی!
  • جعبه لایتنر، انواع فلشکارت و آزمون
  • مکالمه، داستان و آموزش شنیداری
  • گرامر و لغت دانی
  • دیکشنری رایگان آفلاین
همین الان دانلود کن  
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان