ضمایر one و ones در زبان انگلیسی

ضمایر one و ones در زبان انگلیسی

One /Ones


ضمایر one و ones در زبان انگلیسی جانشین اسم هستند و به منظور جلوگیری از تکرار بی‌مورد یک اسم استفاده می‌شود. در این بخش درباره این ضمایر توضیح داده شده است.

ضمایر one و ones

Pronouns: One /Ones

از ضمایر one و ones در زبان انگلیسی به منظور جلوگیری از تکرار بی‌مورد یک اسم استفاده می‌شود و به آنها ضمایر غیرشخصی یا Impersonal Pronouns هم گفته می‌شود. این ضمایر جایگزین اسامی می‌شوند. one جایگزین اسامی مفرد و ones جایگزین اسامی جمع می‌شود.

کاربرد one و ones

اگر بخواهیم از بین یک مجموعه یک فرد یا چیز را انتخاب کنیم از one/ones استفاده می‌کنیم. اگر بخواهیم به یک فرد یا چیز اشاره کنیم از one و اگر بخواهیم به چند فرد یا چیز اشاره کنیم از ones استفاده می‌کنیم. به مثال‌های زیر توجه کنید:

See those two girls ? Helen is the tall one and Jane is the short one .

آن دو دختر را می‌بینی؟ "هلن" آن قد بلنده و "جین" آن قد کوتاهه است.

در این مثال از بین گروهی از دخترها ما با استفاده از one به دو دختر خاص (بلند قد و کوتاه قد) اشاره کردیم.

Let’s look at the photographs . The ones you took in Paris .

بیا عکس‌ها را ببینیم. آن‌هایی که در پاریس گرفتی.

در مثال دوم هم از بین مجموعه عکس‌ها با ones به عکس‌های خاصی اشاره شد.

در جملات سوالی اغلب پس از ضمیر پرسشی which، از ضمایر one و ones استفاده می‌کنیم. در این کاربرد این ضمایر معنای "یک" می‌دهد. گاهی اوقات در زبان فارسی این ضمیر را ترجمه نمی‌کنیم و فقط از واژه "کدام" استفاده می‌کنیم. به مثال‌های زیر توجه کنید:

You can borrow a book . Which one do you want ?

می‌توانید یک کتاب قرض بگیرید. کدام (یک) را می‌خواهید؟

There are lots of books here . Which ones are yours ?

اینجا کتاب‌های بسیاری وجود دارد. کدام‌ها [کدام یک از آنها] مال شماست؟

بخش قبل
ضمایر one و ones در زبان انگلیسی
بخش بعد
نرم افزار زبان بیاموز

مکالمه، داستان، واژه آموزی و گرامر در زبان بیاموز

هرچیزی که برای یادگیری انگلیسی لازم داری در نرم افزار بیاموز پیدا میکنی!
  • جعبه لایتنر، انواع فلشکارت و آزمون
  • مکالمه، داستان و آموزش شنیداری
  • گرامر و لغت دانی
  • دیکشنری رایگان آفلاین
همین الان دانلود کن  
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان