اطلاعات مرتبط با کشور کانادا

کانادا کشوری وسیع واقع در قاره آمریکای شمالی است که از اقیانوس اطلس تا اقیانوس آرام و از شمال تا اقیانوس منجمد شمالی گسترده است.

تاریخ

History

جغرافیا

Geography

استان‌ها و قلمروها

Provinces and Territories

مردم شناسی

Demography

نظام آموزشی

Educational System

اقتصاد و سیاست

Economy & Politics

ویزا

Visas